ติดต่อสอบถาม

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 5 S activities)

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 5 S activities)

หัวข้อ : การดำเนินกิจกรรม 5 S อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 5 S activities)

โดย อ.บรรพต  เทพฤทธิ์

หลักการและแหตุผล

การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น ไม่สามารถที่จะพึ่งพาเครื่องจักรและเทคโนโลยีได้เพียงอย่างเดียว เพราะแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นคู่แข่งกัน สามารถที่จะหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ ดังนั้นสิ่งที่จะประกันว่าบริษัทไหนจะอยู่รอดและเจริญเติบโตรุดหน้ากว่าบริษัทไหน จึงอยู่ที่ว่า “คนของใครมีคุณภาพมากกว่ากัน” และมีความสามารถที่จะปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องให้ทันกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลง
            กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง และเป็นพื้นฐานของกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในองค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม 5 ส

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการทำกิจกรรม 5ส.

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอด ประสบการณ์ความรู้ ในการทำงานเป็นกลุ่ม

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

หลักการและแนวคิดพื้นฐาน

1. แนวคิดการเพิ่มผลผลิต

- อธิบายหลักการแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ความจำเป็น ผลประโยชน์ต่อพนักงาน องค์กร และลูกค้าอย่างไร

- ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดของ 5 ส.เพื่อเพิ่มผลผลิต

2. หลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินโครงการ

- อธิบายทบทวนหลักการ 5ส และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามนโยบายของบริษัท

- ความสัมพันธ์ระหว่าง 5ส.และหลักการ PDCA

3. 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน

- อธิบายถึงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตตามหลักการ 5 ส.

- การนำกิจกรรม 5ส เข้าไปปรับใช้ในหน่วยงานในเชิงประยุกต์

- เทคนิคการดำเนินกิจกรรมอย่างถูกต้องและถูกขั้นตอน

- ปัญหา อุปสรรค และวิธีการส่งเสริมกิจกรรม 5ส

- การลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5สได้อย่างมีประสิทธิผล

4. การจัดทำเอกสารระบบ 5ส / การจัดทำมาตรฐาน 5ส

- อธิบายถึงการทำกิจกรรม5ส, ที่มีประสิทธิภาพ

5. เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส

- อธิบายถึงหลักการจัดทำเอกสารในระบบ 5ส

- การสร้างแบบฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5ส

- การควบคุมเอกสารในระบบ 5ส

- การจัดทำมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน และของบริษัท

6.เทคนิคเพิ่มเติมของการดำเนินกิจกรรม 5ส

- ใครคือผู้เกี่ยวข้องในการทำ 5 ส ในองค์กร

- ขั้นตอนการแบ่งโซน 5ส บริษัท และการจัดโซนย่อย

- ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐาน 3ส

- กลยุทธ์การทำ Big Cleaning Day และกลยุทธ์ป้ายแดง

- KAIZEN กับ Visual Control for 5S Activity

- การตรวจประเมินและการประชุมทบทวนกิจกรรม 5

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจ

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน