ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการตรวจ 5ส.(5S Audit Technique)

เทคนิคการตรวจ 5ส.(5S Audit Technique)

หลักสูตร : เทคนิคการตรวจ 5.(5S Audit Technique)

โดย อ.บรรพต  เทพฤทธิ์

หลักการและแหตุผล

          ปัจจุบันธุรกิจแข่งขันหนักมากขึ้น และต้นทุนในการดำ เนินธุรกิจมีแนวโน้ม สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง  การเพิ่มราคาสินค้าคงไม่ใช่แนวคิดที่ดีของการรักษาส่วนแบ่งกำไรให้คงเดิม องค์กรควรมี แนวคิดของการปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งในแง่ของ “การลดต้นทุน การ เพิ่มผลผลิต และการกา จัดความสูญเสีย(ความสูญเปล่า) ต่าง ๆ ในการทา งาน” ดังนั้นการสร้างและ การบริหารกิจกรรม 5ส ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติจึงเป็นพื้นฐานที่องค์กรควรให้ความสำคัญ

          หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญ ของการบริหารกิจกรรม 5ส คือ การตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ้งก่อนการตรวจประเมิน องค์กรควรให้ความสำคัญ กับความเข้าใจ 5ส อย่างถูกต้องของผู้ตรวจ ประเมิน และสร้างความตระหนักถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการทำ 5ส ให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงานทุกคน นอกจากนั้นแล้วการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินเป็นสิ่งที่จำเป็น อัน มีผล สืบเนื่องต่อการเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะผู้ตรวจประเมิน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงเป้าหมายที่แท้จริงของกิจกรรม 5ส และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจประเมินอัน มีผลต่อการดา เนินกิจกรรม 5ส ให้ประสบความสำเร็จ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการตรวจอย่างเป็นระบบ มีเทคนิคและหลักเกณฑ์ การตรวจประเมิน ส แต่ละตัวการให้คะแนน การสร้างมาตรฐาน การปรับปรุงพ้นที่ด้วยเทคนิคภาพถ่าย(VFP : Visual Feedback Photography) และการเขียนข้อเสนอแนะปรับปรุงเชิงบวก

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

 1. กรอบแนวคิดที่ถูกต้องของการทำ กิจกรรม 5ส
 2. ทบทวนความเข้าใจ 5ส ของผู้เรียน
 3. แนวคิดของการทำกำไรของธุรกิจสมัยใหม่
 4. จิตสำนึกความเป็นเจ้าของกับกิจกรรม 5ส (Ownership Quotient)
 5. เป้าหมายของการทำ กิจกรรม 5ส
 •  การลดต้นทุน (Cost Reduction)
 •  การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 1. เครื่องมือและเทคนิคการตรวจประเมินอย่างเป็นระบบ
 • ความเข้าใจความหมาย 5ส อย่างถูกต้องของผู้ปฏิบัติงาน
 • ทัศนคติและการรับรู้ประโยชน์ของ 5ส ของผู้ปฏิบัติงาน
 • ความร่วมมือในกิจกรรม 5ส ของผู้ปฏิบัติงานด้วยกลยุทุธ์การมีส่วนร่วม
 • คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจประเมิน
 • บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมิน
 • ระบบบริหารจัดการกิจกรรม 5ส อย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม   1 วัน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  Line Leader  พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน