ติดต่อสอบถาม

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing

หลักสูตร “พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม”

          ปัจจุบัน การจัดการกระบวนการขององค์กรที่ดีจะต้องพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการของลูกค้า ภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น สิ่งต่าง ๆเหล่านี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่ผู้บริหารองค์กร กระทำได้คือ ต้องทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และหาทางรับมือด้วยการปรับองค์กรให้มีความสามารถรองรับปัญหาดังกล่าว

          ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์จึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการกระบวนการโลจิสติกส์

          ระบบการผลิตแบบลีน เป็นเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์การ  โดยการพิจารณาคุณค่าในการดำเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าในตัวสินค้าและบริการ และกำจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไรและผลลัพธ์ที่ดีทางธุรกิจในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้รู้จักกับระบบการผลิตแบบลีนว่าคืออะไร มีแนวคิดอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ อันจะช่วยเป็นแนวทางสำหรับการตัดสินใจ และการนำไปใช้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งได้

หัวข้อหลักสูตร     

1. ความสำคัญของการลดต้นทุนโลจิสติกส์แบบ Lean

2. กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์แบบ Lean

3. การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean

4. การลดต้นทุนด้านการวางแผนการผลิตแบบ Lean

5. การลดต้นทุนด้านการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังแบบ Lean

6. การลดต้นทุนด้านขนส่งและกระจายสินค้าแบบ Lean

7. การลดต้นทุนด้านการขายและพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าแบบ Lean

8. เครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้สำเร็จ

9. หลักการ 3 Mu (Muri, Muda, Mura)

10. หลักการสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)

11. หลักการผลิตและบริการแบบทันเวลาพอดี (Just in Time)

12. หลักการผลิตและบริการแบบดึง (Pull System)

13. หลักการเพิ่มคุณค่าในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์

14. หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

15. หลักการดำเนินการบริการอย่างมีมาตรฐาน (Standardization)

16. การประยุกต์ใช้หลักการ Lean กับงานด้าน Logistics

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ  และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มหลัก  ผู้บริหารระดับสูง-กลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หัวหน้างานผลิตและบริการ พนักงานผลิตและบริการ

ระยะเวลา        1 วัน    จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร          อ.อนันต์  ดีโรจนวงศ์

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน