ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

หลักสูตร การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

หลักสูตร “การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)”

(Total Productive Maintenance)

หลักการและเหตุผล

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้ และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมา ก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิต และหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown)เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุง และพนักงานหน่วยผลิตซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และกำลังเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ คือการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของ

เนื้อหาของหลักสูตร

 1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทวีผล TPM
 2. การประยุกต์ใช้ TPM ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
 3. เสาหลักของกิจกรรม TPM
 4. ขั้นตอนของกิจกรรม TPM
 5. การวัดประสิทธิผลของกิจกรรม TPM (OEE : Overall Efficiency Effectiveness)
 6. เทคนิคการดำเนินกิจกรรม TPM ให้ประสบความสำเร็จ
 7. วิธีการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม เครื่องจักรตัวอย่าง

วิธีการอบรม

 • บรรยาย
 • ฉายภาพนิ่งผ่านระบบ LCD หรือ DLP Projector
 • ฝึกปฏิบัติ/workshop/กิจกรรมกลุ่ม ในกรณีมีเวลาเพียงพอ
 • ตอบข้อซักถาม

รูปแบบการอบรม: บรรยาย ยกตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน