ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่าในกระบวนการผลิต

หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่าในกระบวนการผลิต

หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่าในกระบวนการผลิต

(8 WASTES / MUDA COST REDUCTION IN MANUFACTURING)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ศักยภาพหรือขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในการสำรวจและวิจัยในปีที่ผ่านมาอยู่ในลาดับที่ไม่ดีนัก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลิตภาพของกระบวนการผลิตแข่งขันได้ยากเพราะมีความสูญเปล่าอยู่มาก

ต้นทุนที่สูญเปล่าที่เกิดในกระบวนการผลิต มีผลมาจากการใช้บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และวิธีการที่ไม่เหมาะสมโดยเจ้าของกระบวนการและผู้สนับสนุน ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดต้นทุนแฝงหรือไม่จำเป็นสูง และผลผลิตมี กำไรต่อหน่วยต่ำ กระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า และความอยู่รอดขององค์กร

การค้นหา ลดและขจัดความสูญเปล่า 8 ประการ เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กรที่ต้องรู้ เข้าใจและมีจิตสำนึก ช่างสังเกต ค้นหา ดำเนินการลด ขจัด และหาทางป้องกันต้นทุนที่สูญเปล่าหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ไม่ก่อให้เกิดงานหรือมูลค่าเพิ่มของงาน ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดของตนเอง

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. เพื่อเรียนรู้ และเกิดความตระหนักถึงต้นทุนที่สูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หรือกระบวนการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบทั้ง ทางตรงและทางอ้อม

2. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค เครื่องมือ ขั้นตอนและวิธีการ การค้นหา การลด และ ขจัดต้นทุนที่สูญเปล่า

3. เพื่อให้นำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนต้นทุนที่ไม่จำเป็นมาเป็นกำไรในกระบวนการผลิตหรือการทำงานที่ตนเอง รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ และผลิตภาพยิ่งขึ้น

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

1. แนวคิดมุมมองเกี่ยวกับต้นทุนและโครงสร้างของต้นทุน

2. ลดต้นทุนเพื่อใคร ลดต้นทุนแล้วคุณภาพหรือคุณค่าลดลงหรือไม่

3. ต้นทุนแฝงหรือต้นทุนส่วนเกินที่ลูกค้าและผู้ประกอบการไม่ต้องการ

4. ความสูญเปล่าเป็นต้นทุนที่ไม่จำเป็นต่อการบรรลุข้อตกลงกับลูกค้า

5. ความสูญเปล่า 8 ประการ ในกระบวนการผลิต

6. ลดต้นทุนความสูญเปล่าต้องลดที่แหล่งของต้นทุน

- กระบวนการเดี่ยวของสายงานการผลิตโดยเจ้าของกระบวนการ

7. เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการค้นหา ลด และขจัดต้นทุนที่สูญเปล่า

- ขั้นตอนการค้นหา ลดและขจัดต้นทุนที่สูญเปล่า

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

ผู้บริหาร ผู้จัดการทุกระดับ วิศวกร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน ผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการอบรมสัมมนา

บรรยาย ยกตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

 

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน