ติดต่อสอบถาม

ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms®2020)

ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms®2020)

หลักสูตร ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms®2020)


หลักการและเหตุ
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมักมีความซับซ้อนโดยต้องมีการกำหนดความรับผิดชอบต้นทุนและความเสี่ยงต่อทุกฝ่าย
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนำเข้าและส่งออกสภาหอการค้านานาชาติ (ICC) จึงได้กำหนดทางเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms®) ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางการค้าที่สำคัญของโลกสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ
สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce :ICC) เป็นผู้กำหนดคำเฉพาะทางการค้า (Trade term) เป็นคำเฉพาะ ที่ใช้ระบุในสัญญาซื้อขาย สินค้าระหว่างประเทศ ที่สามารถกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดส่ง การขนส่ง การประกันภัยการรับมอบสินค้าที่ตกลงซื้อขาย ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ตลอดจนความเสี่ยงภัยของสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ จะเปลี่ยนไปเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อเมื่อใด ที่เรียกว่า Incoterms.
ICC เป็นผู้กำหนดคำและจัดพิมพ์ Incoterms ครั้งแรก ค.ศ.1936 (พ.ศ. 2479) และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และภาวะการค้าของโลกมาตลอด ทุก ๆ 10 ปี  และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953, 1967, 1980, 1990, 2000, 2010 และฉบับปัจจุบัน ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี ค.ศ. 2019 (เริ่มใช้เมื่อ 1 มกราคม 2020) เพื่อให้กฎเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางการค้าเทคโนโลยี การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Logistic and Supply Chain ที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป Incoterms®2020 ได้จัดให้มีการรองรับความต้องการของตลาด ที่เกี่ยวกับใบตราส่งที่จดแจ้งว่าสินค้าได้ถูกบรรทุกแล้ว (Bills of Lading: BL with an on-board notation)
กฎของ Incoterms® จึงเป็นข้อกำหนดที่มีความหมายสำหรับการส่งมอบ/รับมอบสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก จึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ตัวแทนขายสินค้า รวมทั้งผู้บริหารจำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในทางการค้าระหว่างประเทศ


หัวข้อการบรรยาย
-วงจรธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Import and Export Business Cycle)
-สาระสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms –   
 Incoterms ® 2020)
- หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ และผู้ขายในการส่งมอบสินค้า
-การโอนความเสี่ยง และความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่จุดรับมอบสินค้าในแต่ละเงื่อนไขของ Incoterms ®2020 
  -สาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงเทอมการส่งมอบสินค้า (Trade  Terms)  ตามกฎเกณฑ์ของ Incoterms ® 2020
  -เอกสารการค้าระหว่างประเทศ (Shipping Documents)  ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ Incoterms®2020
  -การเลือกใช้ Incoterms® ตามประเภทของการส่งมอบสินค้า  (Choosing  Incoterms ® 2020  for any mode    or waterway of transport)
- การเลือกใช้ Incoterms® 2020 ตามประเภทของการส่งมอบสินค้า   (Choosing  Incoterms ® 2020  for any mode or waterway of transport)
- ภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11เทอมที่ต้องรับผิดชอบ
- ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง11เทอม
- Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง
- การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ
- ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIFและ CIP
- ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฎระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร
- หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการส่งสินค้าเพื่อการคำนวณภาษีนำเข้าตามเกณฑ์ของศุลกากร
- ระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกี่ยวข้องกับINCOTERMS
- ประเด็นกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ Incoterms
- ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS
- เงื่อนไขการชำระเงินระหว่างประเทศ (International Payment Terms) เกี่ยวข้องกับ Incoterms รูปแบบใด
- เอกสารที่สำคัญใช้สำหรับการนำเข้า-ส่งออก (Shipping Documents)
- หลักเกณฑ์การขอทำ Shipping Guarantee และ Delivery Order


วิทยากรผู้บรรยาย : อ.มนตรี ยุวชาติ
              อดีตเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน และการให้คำปรึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้มีความชำนาญในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมามากกว่า 40 ปี อีกทั้งยังเป็นวิทยากรผู้บรรยายในหัวข้อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และข้อควรระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  ในภาครัฐ และภาคเอกชนมายาวนานกว่า 30 ปี
ปัจจุบัน เป็นผู้ประนีประนอมในศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน