ติดต่อสอบถาม

การวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยหลักการลีน

การวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยหลักการลีน

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยหลักการลีน

(Lean Production Planning)

หลักการและเหตุผล

หัวใจของการผลิตสินค้าคือการวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิตคือการจัดระเบียบการไหลของงานในระบบ แล้วติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือ เป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

การควบคุมการผลิตคือ การติดตามและเปรียบเทียบผลการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การวางแผนและการควบคุมการผลิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามโรงงานส่วนใหญ่ที่มีแผนการผลิตและควบคุมการผลิตที่ชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดนั้นมีไม่เกิน 10 % และมีอีกประมาณ 20 % ที่มีแผนการผลิตที่ไม่ชัดเจนหรือมีเพียงบางส่วนและไม่ได้นำมาใช้ในการควบคุมการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นไม่เคยมีการวางแผนการผลิตมาก่อน ซึ่งนำมาสู่การเกิดปัญหาด้านการผลิตและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาจนเห็นเป็นเรื่องปกติของโรงงานไป

การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีกด้วย

การจัดการผลิตด้วยหลักการลีน (Lean Production Management) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง ดังนั้นการใช้หลักการลีนมาช่วยในการวางแผนและควบคุมการผลิตจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เปรียบได้เหมือนกับการทำงานที่ไม่เคยมีความผิดพลาดด้วยต้นทุนที่ต่ำรวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

คุณประโยชน์ :

การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

หัวข้อการอบรม :

  1. การวิเคราะห์เส้นทางการผลิตสินค้าด้วยการสร้างสายธารแห่งคุณค่าการผลิต (Value Stream Mapping) เพื่อระบุสิ่งที่มีคุณค่าและสิ่งที่เป็นความสูญเปล่าที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนการผลิตได้อย่างชัดเจน และตั้งเป้าหมายให้ลดลงหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป
  2. การวัดค่า Cycle time การผลิตสินค้าแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง เพื่อทราบระยะเวลาการผลิตสินค้าต่อหน่วย และตั้งเป็นเวลาเป้าหมายในการผลิตสินค้าที่ชัดเจนต่อไป
  3. หลักผลิตแบบสมดุลการผลิตในการออกแบบตารางวางแผนผลิตประจำวันสัปดาห์รายวันอย่างเหมาะสม เพื่อสามารถใช้ทรัพยากรการผลิตได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งจะทำให้สามารถลดเวลาการผลิตนอกเวลาหรือ Over time ได้ และสามารถแทรกงานการผลิตได้ขึ้น รวมถึงการใช้วัตถุดิบและเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
  4. ศึกษาและสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM) อย่างชัดเจน เพื่อนำไปสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule) และแผนการใช้วัตถุดิบ (Material Resource Planning) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เกิดฝ่ายวางแผนการผลิตที่มีหน้าที่ในการออกแบบและประสานงานการผลิตกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้าวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน รวมถึงฝ่ายขนส่งเพื่อให้เกิดการบูรณาการ (Integrated) ด้านการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างแท้จริง
  5. ใช้หลักการการจัดลำดับงานและตารางการผลิต (Sequencing and Scheduling) ในการจัดลำดับงานการผลิตได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความพึงพอใจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้กับลูกค้าได้
  6. การใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในการจัดการแบบลีน (Lean Tools) เพื่อกำจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการที่เป็นคอขวด (Waste in Bottom neck) เพิ่มความรวดเร็วในการไหลของวัตถุดิบและสินค้าให้มากขึ้น (Material Flow) รวมถึงสร้างมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work) ให้เกิดความสมบูรณ์แบบ (Perfection) ขึ้น
  7. สร้างแผนการผลิตหลัก (Master Production Schedule : MPS) ซึ่งจะเน้นไปในเรื่องของแผนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกลุ่มของสินค้าสำเร็จรูปตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการหรือจากการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถผลิตสินค้าและส่งมอบสินค้าได้อย่างครบถ้วน ลดการมี Dead Stock หรือสินค้าคงคลังที่ไม่เคลื่อนไหวลง ทำให้การใช้พื้นที่หรือขนาดของโรงงานลดลงได้

จำนวนวันที่เข้าอบรม : 2 วัน (9.00 น. -16.00 น.)

วิทยากร  อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

- ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรีปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

- ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน