ติดต่อสอบถาม

Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM)

หลักสูตร Value Stream Mapping (VSM)

(การสร้างสายธารแห่งคุณค่า)

หลักการและเหตุผล
               ในการดำเนินกิจกรรมการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้นจำเป็นที่จะต้องควบคุมเวลานำ ในกระบวนการผลิตให้ อยู่ภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ  ซึ่งสายธารแห่งคุณค่า (VSM)ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการ การเชื่อมโยง การไหลของข้อมูล และวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า  ซึ่งทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นและยังเป็นขั้นตอนต้นๆ สำหรับการดำเนินการระบบลีนอีกด้วย  

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ข้าอบรมเข้าใจความหมาย และประโยชน์ของการสร้างสายธารแห่งคุณค่ำ (VSM)
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการเขียน การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (VSM)
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถเขียน VSM Current การกำหนดประเด็นการปรับปรุง จนได้ Future State

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร

-แนวคิดและขั้นตอนสำหรับการผลิตแบบลีน

               -Value Stream คืออะไร? และ ความหมายของคุณค่า (Value)

               -ทำไมต้องทำผังสายธารคุณค่า (VSM)

               -วิธีการวัด Lean Time

               -Upstreamและ Downstream

               -8 ขั้นตอนในการวาดแผนสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping

                                             1. เลือกสายธารคุณค่าเพื่อปรับปรุง

                                             2. วาดรูปขั้นตอนของกระบวนการ และ สัญลักษณ์ต่าง ๆ

                                             3. รวบรวมข้อมูลของกระบวนการและใส่ลงไปในกล่องกระบวนการ

                                             4. วาดรูปคลังวัตถุดิบและคลังสิ นค้ำสำเร็จรูป

                                             5. คำนวณเวลารอคอย

                                             6. ลงไปในสายการผลิตและนับสินค้าคงคลังระหว่างผลิต(WIP)

                                             7. คำนวณเวลารอคอยอันเนื่องมาจาก WIP

                                             8. คำนวณค่า Velocity Ratio

               - Workshop การเขียน VSM Current State

               - Workshop การเขียน VSM Future State

               -Q&A

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน