ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร พัฒนาตน พัฒนาคน ให้เป็นพนักงานที่องค์กรธุรกิจอยากได้ สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร พัฒนาตน พัฒนาคน ให้เป็นพนักงานที่องค์กรธุรกิจอยากได้ สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร พัฒนาตน พัฒนาคน ให้เป็นพนักงานที่องค์กรธุรกิจอยากได้

สำหรับหัวหน้างาน

(Self and Human Development Matching Business Needs)

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การประกอบธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยีทางดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจต่างๆ การจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีที่ต้องการสาหรับองค์กรต่างๆ ไม่ใช่ปัญหามากนักเพราะเรามีประสบการณ์ที่ได้สัมผัสมากว่า 40 ปีแล้ว แต่ส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาในยุค THAILAND 4.0 จะเป็นเรื่องของทรัพยากรบุคคลที่พัฒนาไม่ทันต่อการใช้เทคโนโลยี บริษัทต่างๆ พยายามพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร แต่การดำเนินการเช่นนั้นแต่เพียงฝ่ายเดียวย่อมสำเร็จตามเป้าประสงค์คงต้องใช้เวลาหลายสิบปี ซึ่งไม่ทันต่อการแข่งขันของธุรกิจ

ดังนั้นการได้ให้โอกาสหัวหน้างานและพนักงานเรียนรู้ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การพัฒนาตนอง ไม่ต้องรอให้ใครมากำหนด และสามารถพัฒนาทีมงานของตนเองด้วย ย่อมมีผลให้องค์กรธุรกิจไม่ตกยุคและแข่งขันได้ในโลกการแข่งขัน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในความสำคัญของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการพัฒนาตนเอง และพัฒนาทีมงานของหัวหน้างาน/ผู้นาในงาน

2. เพื่อให้หัวหน้างาน/ผู้นาในงานสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ เพื่อตนเอง ด้วยตนเองในสิ่งที่เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

  1. ความจำเป็นในการพัฒนาตนเอง
  2. ความสำคัญของค่านิยมของตนเอง
  3. การปรับเปลี่ยนค่านิยมของตนเอง
  4. การกำหนดเป้าประสงค์ของชีวิตและการทำงาน
  5. การสำรวจตนเองและพัฒนาพฤติกรรมของตนเอง
  6. การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
  7. การพิชิตปัญหาอุปสรรคในการทำงาน
  8. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  9. ความเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนผู้ตาม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

พนักงานทุกระดับ ทุกหน่วยงานของบริษัท

วิธีการอบรมสัมมนา

บรรยาย ยกตัวอย่างประสบการณ์ 70% และกรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ 30%

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

 

ดร.ธงไชย แก้วสอาด

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน