ติดต่อสอบถาม

Chosen The Best อบรมสัมมนาทุกประเภท

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณและองค์กร

รับออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรมสัมมนาทุกประเภท

Chosen The Best มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเพิ่มพูนศักยภาพองค์กรของท่าน ทั้งในด้านบุคลากร ด้านการบริหารงานและด้านการเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

In-House Training (จัดอบรมแบบภายในองค์กร)

การจัดอบรมแบบภายในองค์กร คือ การจัดอบรมโดยทางบริษัทของท่านเป็นผู้กำหนดหัวข้อหลักสูตร วันและสถานที่ในการจัดอบรม สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหัวข้อหรือเนื้อหาได้ตามความต้องการเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

Public Training (จัดอบรมแบบทั่วไป)

Public Training (จัดอบรมแบบทั่วไป) การจัดอบรมแบบทั่วไป คือ การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กร ซึ่งจะมีสมาชิกจากหลากหลายองค์กรเข้ามาร่วมการอบรม โดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหัวข้อหลักสูตร วันและสถานที่อบรม โดยจะคัดสรรวิทยากรมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน      

Consultant (โครงการที่ปรึกษา)

โครงการที่ปรึกษา เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรของท่านกับทางทีมวิทยากรของโชเซ่น เดอะเบสท์ ในการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย จนกระทั่งไปสู่การพัฒนาและนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะเป็นการทำงานร่วมกันโดยการวิเคราะห์ วางแผน เสนอแนวคิด พัฒนาระบบงาน ต่อยอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ ด้านการขายการตลาดและการบริการ ด้านกฎหมาย ด้านการเงินการบัญชีและภาษี ด้านการเพิ่มผลผลิตอุตสาหกรรม ด้านคอมพิวเตอร์ IT และ Team Building & Walk Rally เป็นต้น 

หลักสูตรแนะนำสำหรับ In-House Training

ข่าวสารที่น่าสนใจ

หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสำเร็จ โดย ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

หลักสูตร เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสำเร็จ โดย ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

อ่านต่อ

หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วยWhy-Why Analysis โดย อาจารย์พิสิษฐ์อุษยาพร

หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วยWhy-Why Analysis โดย อาจารย์พิสิษฐ์อุษยาพร

อ่านต่อ

หลักสูตร รวมกันเป็นหนึ่งเราจะเป็นที่หนึ่ง:OneTeamWinningTogether บรรยายโดย อาจารย์ภูว์สมิงกองเกิด

หลักสูตร รวมกันเป็นหนึ่งเราจะเป็นที่หนึ่ง:OneTeamWinningTogether บรรยายโดย อาจารย์ภูว์สมิงกองเกิด

อ่านต่อ

หลักสูตร การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มีความสุข

หลักสูตร #การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มีความสุข

อ่านต่อ