แบบจัดอบรมสัมมนาในองค์กร (In-House Training) 

แบบจัดอบรมสัมมนาในองค์กร (In-House Training) 
รายชื่อวิทยากร :อ.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
อ.รัชเดช อติกนิษฐ
อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ดร.ธเนศ ศิริกิจ
อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์
อ.บรรพต เทพฤทธิ์
อ.ศราวุธ ไชยธงรัตน์
อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
อ.มนตรี ยุวชาติ
อ.อภิชัย สุทธาโรจน์
ดร.เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
อ.ราเชนทร์ พันธุ์เวช
อ.กีรติญา สินศุภโกวิท
อ.โกศล ดีศีลธรรม
อ.ณรงค์ ตู้ทอง
ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
อ.ประทีป วันมูดา
อ.พิทักษ์ บุญชม
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
อ.ภูว์สมิง กองเกิด
อ.ไมตรี บุญขันธ์
ดร.สันติชัย อินทรอ่อน
อ.สามิตร โกยม
อ.สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
อ.อำนาจ วัดจินดา
ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
อ.ธนุเดช ธานี
อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
อ.จันทรา สิงหพันธุ
อ.ฐิติ บุญประกอบ
อ.วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
อ.สมชาย ภคภาควิวัต์
อ.วิชัย มากวัฒนสุข
อ.ธเนศ เครือโสภณ
อ.สิริอร ปิติธีรภาพ
อ.ศุภชัย บำรุงศรี /อ.ภัทร์วดี มาศภูมิ
ดูเพิ่มเติม

แบบจัดอบรมสัมมนาทั่วไป 
Public Training

มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านได้นำมา คิด วิเคราะห์ วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท่ารที่จะได้ช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งด้านบุคคลและด้านงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

Chosen The Best 

มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านได้นำมา คิด วิเคราะห์ วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท่ารที่จะได้ช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งด้านบุคคลและด้านงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

แบบจัดอบรมสัมมนาในองค์กร 
In-House Training 

แบบจัดอบรมสัมมนาทั่วไป 
Public Training

In-House Training (จัดอบรมแบบภายในองค์กร)

การจัดอบรมในรูปแบบภายในองค์กร โดยทางบริษัทของท่านเป็นผู้กำหนดหัวข้อหลักสูตร วัน และสถานที่ในการจัดอบรม ได้ตามความต้องการเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคคลและด้านงาน ลักษณะการจัดแบบนี้จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์ของท่านกับทางทีมงานโชเซ่น เดอะเบสท์ ในการออกแบบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายและนำไปสู้การนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรและบุคลากรของท่าน

Public Training (จัดอบรมแบบทั่วไป)

การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ อง์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความ  เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

หลักสูตรเดือนปัจุบัน

หลักสูตรเดือนถัดไป

หลักสูตรประจำเดือน มิถุนายน

หลักสูตรประจำเดือน กรกฎาคม

แบบฟอร์มติดต่อเรา