ติดต่อสอบถาม

Chosen The Best อบรมสัมมนาทุกประเภท

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณและองค์กร

รับออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรมสัมมนาทุกประเภท

Chosen The Best มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านได้นำมา คิด วิเคราะห์ วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท่ารที่จะได้ช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งด้านบุคคลและด้านงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

In-House Training (จัดอบรมแบบภายในองค์กร)

การจัดอบรมในรูปแบบภายในองค์กร โดยทางบริษัทของท่านเป็นผู้กำหนดหัวข้อหลักสูตร วัน และสถานที่ในการจัดอบรม ได้ตามความต้องการเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคคลและด้านงาน ลักษณะการจัดแบบนี้จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์ของท่านกับทางทีมงานโชเซ่น เดอะเบสท์ ในการออกแบบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายและนำไปสู้การนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรและบุคลากรของท่าน

Public Training (จัดอบรมแบบทั่วไป)

Public Training (จัดอบรมแบบทั่วไป) การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ อง์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน        

หลักสูตรสัมมนา เร็วๆ นี้

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ วัน 07/12/2022 Online / 2,500
ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 07/12/2022 Onsite / 3,900
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 08/12/2022 Online / 4,000
เปิดมุมมองการทำงานแบบใหม่ เปิดใจกับการทำงานสไตล์ Re Skill & Up Skill ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง วัน 08/12/2022 Onsite / 3,900
Training Roadmap & IDP Based on Competency ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง วัน 14/12/2022 Onsite / 3,900
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 16/12/2022 Online / 2,500
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 19/12/2022 Onsite / 3,900
หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 20/12/2022 Onsite / 3,900
ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง วัน 21/12/2022 Onsite / 3,900
Finance for Non – finance ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 21/12/2022 Onsite / 3,900
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมสำหรับมือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 09/01/2023 Onsite / 3,900
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 11/01/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 12/01/2023 - / 3,900
สุดยอดเจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ 1 วัน 19/01/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทางานตามคุณสมบัติ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 25/01/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 01/02/2023 - / 3,900
การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 02/02/2023 - / 3,900
เสริมพลังด้วยแรงจูงใจและรวมพลังความคิดบวกในการทำงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 16/02/2023 Onsite / 3,900
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 08/03/2023 - / 3,900
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 15/03/2023 Onsite / 3,900
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 23/03/2023 - / 3,900
เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 20/04/2023 - / 3,900
พัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างดี ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 27/04/2023 - / 3,900
ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร Training for the Trainer Skills ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 10/05/2023 Onsite / 3,900