ติดต่อสอบถาม

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership)

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership)

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ

หลักสูตร  : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership)

ที่มาของหลักสูตร

             ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง จำเป็นต้องปรับกระบวนการทางธุรกิจที่สามารถตั้งรับหรือดำเนินการเชิงรุกที่สอดรับกับปัจจัยภายนอก และยังต้องบริหารปัจจัยภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้นจำเป็นต้องใช้ภาวะผู้นำของทีมงานอย่างมาก ในการบริหารงาน จำเป็นจะต้องมีแรงจูงใจ มีกำลังใจที่จะกระตุ้นความเป็นผู้นำในตนเองให้ได้อย่างถูกต้องและอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างและรักษาระดับภาวะผู้นำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นทักษะภาวะผู้นำ ที่นำตนเองได้เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพระ ผู้บริหารระดับต่างๆเป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์กร พัฒนาทีมงาน จัดระบบในกระบวนการทำงาน และสร้างแรงจูงใจพนักงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลที่จะนำพาองค์การสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมทั่วไป

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของภาวะผู้นำยุคใหม่ที่นำตนเองได้
  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน
  3. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมาตรฐานของภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างและผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :  1 วัน  (09.00-16.00 น.)  

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

         -   ผู้นำและภาวะผู้นำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

         -   ทำไมถึงต้องเป็นแบบอย่างของความเป็นภาวะผู้นำ

             Workshop : Leadership Problem          

            -   วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้นำ

            -   Role Model : ถอดรหัสคุณลักษณะของผู้นำ (Leadership)

            -   เทคนิคการนำตนเอง – แนวคิด

            -   เทคนิคการนำตนเอง – พฤติกรรม

            -   บทบาทที่สำคัญของความเป็นภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

                 -   การพัฒนาภาวะผู้นำให้เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร

                 -   ผู้นำที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา

                     Workshop : Leadership Analysis 

            -   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ

                 -    คุณสมบัติพิเศษของผู้นำยุคใหม่

                 -    สุดยอดผู้นำยุคใหม่ (การเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่)

                Workshop : Leadership Solution

  • สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย้ำหลักการสำคัญในแต่ละบริบท

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับในองค์กร

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            - การบรรยายแบบ Active Learning

            - กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

            - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

            - สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน