ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการนำเสนอและวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย

เทคนิคการนำเสนอและวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ

หลักการละเหตุผล

เนื่องจากลูกค้าในปัจจุบันมักตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยความรอบคอบมาก
ทั้งมีการศึกษาข้อมูลของสินค้ามาก่อนเพื่อเปรียบเทียบ และมีความต้องการปลีกย่อยอื่นๆ เพิ่มขึ้นแตกต่างไปจากเดิม ทำให้การแข่งขันในทุกวันนี้ ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธว่า…

งานขายสินค้า มีความยากลำบากมากขึ้นทุกทีทำให้การขายที่พนักงานขายที่มีทักษะที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นทุกทีเช่นกัน พนักงานขายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลของสินค้าและบริการให้ครบถ้วน รู้ลึก รวมถึงมีความรู้ เทคนิค ทักษะ การนำเสนอ การวางแผนการขาย การรับมือกับคำบ่นและข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงกลวิธีที่จะทำให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อและพึงพอใจในการขายของพนักงานขาย และกลับมาซื้อซ้ำอีก

วัตถุประสงค์

 •  
  • ทัศนคติทีดี และมีจิตสำนึกที่ดีกับการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย
 •  
  • เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำทักษะไปปฏิบัติ และการวางแผนการขายเพื่อให้บรรลุ
 •  
  • เป้าหมายในการขายได้
 •  
  • สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า
 •  
  • กลับมาซื้อซ้ำ ตลอดจนทำให้ลูกค้ารู้สึกจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ
 •  
  • สามารถรับมือกับคำบ่นและข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 •  
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ
 •  
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

หัวข้ออบรม

ทำไมลูกค้าถึงไม่ซื้อ และไม่สนใจ

Workshop :ปัญหาการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย

อะไรคืออุปสรรคการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย

ปัจจัยที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า

ทักษะ และกระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย

ทัศนคติ จิตสำนึกกับการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย

พักเบรก

การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง

Practice :วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก

เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

การวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนช่องทางการขายใหม่ให้ทันสมัย

(Online Marketing,Product Page & Page Review)

พักกลางวัน

รู้ให้ลึกเรื่องสินค้าและบริการเพื่อนำเสนอลูกค้า

Workshop :รู้ให้ลึกเรื่องสินค้าในเชิงปฏิบัติ

เทคนิคการวางแผนการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

ประทับใจแรกพบด้วยการเปิดตัวที่สร้างเสน่ห์

การสร้าง Comfort Zoneให้กับลูกค้า

พักเบรก

ทักษะการพูดคุยและมารยาทการเข้าพบลูกค้า

การแสองออกและคำพูดที่ไม่ควรต่อหน้าลูกค้า

ทักษะการฟัง และการจับสัญญาณการซื้อ

เคล็ดลับการปิดการขายให้ลูกค้ารู้สึกดีที่ได้ซื้อและเต็มใจซื้อ

เทคนิคการรับมือกับคำบ่นและข้อร้องเรียนของลูกค้า

Workshop :การแก้ปัญหาการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย

สรุปการบรรยาย

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน