ติดต่อสอบถาม

TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร (สำหรับ 2 วัน)

TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร (สำหรับ 2 วัน)

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 2 วัน 14/08/2024 - 15/08/2024 Onsite / 7,000 ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

หลักการและเหตุผล

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูกเติมเต็มด้วยองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ในการเติมความรู้บางครั้งก็ต้องใช้คำปรึกษาและการแก้ประเด็นในความเข้าใจเพื่อให้แตกฉานในข้อมูล การพัฒนาฝึกอบรมจึงกลายเป็นต้นน้ำของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนับตั้งแต่การคัดเลือกเนื้อหาการพัฒนา การวางแผน การเตรียมความพร้อม การเลือกเครื่องมือของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน หากจะกล่าวว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีนั้นเริ่มต้นและจบโดยผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริง

ดังนั้นหลักสูตร Train The Trainer จึงเป็นหลักสูตรที่จะสร้างความเข้าใจในทิศทางของผู้ฝึกสอนให้มีความเข้าใจ หลักการ แนวทางและการเลือกเครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เติมเต็มบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและคุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี

ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสอนงานและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม

ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสอนงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ ตรงใจ

หัวข้อการบรรยาย

Day 1

เวลา 09.00-10.30น.

vความสำคัญและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน Trainer

-สิ่งสำคัญ การพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการ

-หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

-วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนําเสนอ

-การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

-4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

-การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

เวลา 10.30-12.00น.

vหลักของการนําเสนอ

-การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

-การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

-เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

-ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล

-เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง

-พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด

-สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

-การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

เวลา 12.00-13.00น. พักเที่ยง

เวลา 13.00-14.30น.

vการนําเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

-การลดระยะห่างของผู้ฝึกสอนและผู้รับการฝึกสอน

-หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมในแต่ละกระบวนการ

-การพัฒนาความเข้าใจตนเองไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

-การวางรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

-การทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับการฝึกสอน

-การวิเคราะห์แนวทางการตอบสนองกับผู้รับการฝึกสอน

-การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกสอนแบบเก่าและการฝึกสอนแบบใหม่

-เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3 รูปแบบ

เวลา 14.30-16.00น.

vWorkshop การฝึกยกระดับความเข้าใจในการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางความเข้าใจของตนเองให้พร้อมสำหรับการพัฒนาบุคลากร

-ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

-สรุปการบรรยาย

—————————————————–

Day2

เวลา 09.00-10.30น.

vปัญหาใหญ่กับการพัฒนาบุคลากรไม่เป็นผลสำเร็จ

-การแบ่งประเภทผู้รับการฝึกสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการฝึกสอน

-บทบาทการฝึกสอนที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ

-การวางแผนการปรับตัวให้เหมาะสมกับผู้รับการฝึกสอนแต่ละระดับ

-Workshop การวางแผนรูปแบบฝึกสอนแต่ละระดับให้มีความเหมาะสมเห็นผลลัพธ์

เวลา 10.30-12.00น.

vการเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอดที่ทรงพลังและน่าสนใจ

-4 องค์ประกอบสำคัญของความเหมาะสมในการฝึกสอน (เวลาบรรยากาศ เครื่องมือ เทคนิค)

-การรับรู้และขั้นตอนของการจดจําที่ผู้ฝึกสอนต้องเข้าใจ

-การจัดลำดับการย่อยเพื่อให้จำได้ง่ายและวัดผลได้

เวลา 12.00-13.00น. พักเที่ยง

เวลา 13.00-14.30น.

vการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจ

-4 เครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดความเข้าใจ

-การออกแบบเพื่อให้ข้อมูลสำคัญเข้าสู่ผู้รับการฝึกสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ

-การเตรียมสื่อต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอน

-Workshop การวางรายละเอียดการบรรยายและการคัดเลือกเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้และการจดจํา

เวลา 14.30น. -16.00น.

 

vการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสอนและการติดตามผลลัพธ์

-องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการฝึกสอนในแต่แบบ (การแยกกลุ่มเรียนรู้แต่ละแบบเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง)

-การเตรียมตนเองให้พร้อมกับการถ่ายทอดและการติดตามผลลัพธ์

-สรุปการบรรยาย

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

ระยะเวลา : 2 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

อัตราค่าสัมมนา:

ราคาท่านละ 8,000 บาท (ไม่รวม VAT)

สมัคร 2 ท่าน ท่านละ 7,000 บาท (ไม่รวม VAT)

สมัคร 3 ท่าน ท่านละ 6,500 บาท (ไม่รวม VAT)

สมัคร 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 6,000 บาท (ไม่รวม VAT)

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน