ติดต่อสอบถาม

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ
อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 28/08/2024 Onsite / 4,000 สมัคร 5 จ่าย 4 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซอย 18 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)

หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

(IDP based on Competency Development)

ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ (Competency) ตามตำแหน่งงาน องค์กรธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างก็นำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและติดตามผลพัฒนาบุคลากร แต่ IDP ไม่ใช่แค่แผนที่ใครก็เขียนได้ การจัดทำ IDP ที่มีประสิทธิภาพต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (Training Road Map) และเป้าหมายการทำงาน (KPI) ซึ่งมีหัวใจสำคัญ คือ ต้องกำหนดว่า

บุคลากรแต่ละคนต้องได้รับการพัฒนา Competency เรื่องใด ?

จะพัฒนาด้วยวิธีการใดที่จะ 1) เหมาะสมกับ Competency แต่ละเรื่อง 2) เหมาะสมกับระดับ Competency ที่คาดหวัง และ 3) เหมาะสมกับคนแต่ละสไตล์

ควรจะพัฒนาภายในระยะเวลาใดถึงจะหมาะสม ?

จะติดตามและประเมินผลการพัฒนาอย่างไรให้เป็นรูปธรรม ?

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายจากประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน HRD และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในเรื่อง IDP ให้เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถ จัดทำและพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับขีดความสามารถ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) ด้วยการพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

-เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ขั้นตอน เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการพัฒนาบุคลากร

-สามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาได้สอดคล้องกับขีดความสามารถ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน และแผนที่เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของฝ่ายงานได้อย่างมืออาชีพ

-สามารถนำผลจากแผนพัฒนารายบุคคลไปเชื่อมโยงต่อยอดกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

-สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและพัฒนาทีมงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ (Competency Development VS Business Goals)

การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ

ทำไมองค์กรต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

ใครบ้างหนอที่ควรร่วมจัดทำ IDP ?

ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของ Strategy, Procedure, Work Instruction, Job Description, Competency, Training Roadmap กับ Individual Development Plan

ส่วนที่ 2 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Process)

ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

ส่วนที่ 3 : การวิเคราะห์ Competency และจัดทำ Training Road Map ในการพัฒนาบุคลากร

Modern Job Description (JD) ต้นน้ำของการจัดทำ IDP ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

กำหนด Level Competency ทั้งที กำหนดแบบยอดนิยม 5 ระดับพฤติกรรม (Competency Dictionary) หรือแบบยุคใหม่ 4 ระดับขีดความสามารถดีหนอ ?

การเชื่อมโยง JD และ Competency ของแต่ละตำแหน่ง สู่แผนที่เส้นทางการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Training & Development Road Map) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ

ก่อนจะทำ IDP เรามาทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละฝ่าย/แผนกกันก่อนดีไหม ?

ตัวอย่าง : การจัดทำ Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก JD

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละแผนก (Step 1)

ส่วนที่ 4 : Competency Assessment จาก Results อย่างไรให้ Competency Gap ชัดเจนและน่าเชื่อถือ

แนวทางการวิเคราะห์ Competency Gap ในการพัฒนาความสามารถตาม Training Road Map

ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Competency Assessment ในการประเมิน Competency Gap

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หา Competency Gap เพื่อเตรียมจัดทำ IDP (Step 2)

ส่วนที่ 5 : เทคนิคการจัดทำ IDP ในการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development with IDP)

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap

การนำผลการประเมินประจำปีมาเตรียมจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP based on Performance Appraisal)

ตัวอย่าง : การนำ Competency Gap มาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจาก Competency Gap (Step 3)

ส่วนที่ 6 : แนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากร (IDP Methods)

หลัก 3E : 10% + 20% + 70% ในการพัฒนาความสามารถบุคลากร

วิธีการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ด้วยหลัก 3E : 10% + 20% + 70%

ส่วนที่ 7 : การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP

5 วิธีการติดตาม ประเมิน และรายงาน "ผลการพัฒนา" ตาม IDP ด้วย Competency

ตัวอย่าง : วิธีการติดตาม และการประเมินผลการพัฒนาตาม IDP

ตัวอย่าง : การรายงานผลการพัฒนาแบบ Visual Control ด้วย Group Development Plan (GDP)

ส่วนที่ 8 : แนวทางการนำ IDP ไปเชื่อมโยงกับ HRD System

แนวทางการนำ IDP ไปเชื่อมโยงกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) ตาม Training Road Map (TRM)

แนวทางการนำผลการประเมิน Competency ประจำปี (Performance Appraisal base on Competency) ไปเชื่อมโยงกับการจัดทำ IDP

แนวทางการนำ IDP ไปเชื่อมโยงกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path Model : CPES)

IDP Key Process

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

การแชร์ประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษา IDP

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ

การระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม   

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน