ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Professional Presentation

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Professional Presentation

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 24/09/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 4 ท่านขึ้นไป มีโปรพิเศษ สถานที่จัด ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 19/11/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 4 ท่านขึ้นไป มีโปรพิเศษ สถานที่จัด ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Professional Presentation

 

หลักการและเหตุผล

              เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพนั้น ต้องนำเสนอให้ได้และพูดให้เป็น จึงจะสำเร็จ การนำเสนอนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญในการติดต่อ สื่อสารระหว่างผู้ผลิต ตัวกลาง ลูกค้า หรือแม้กระทั่งผู้บริหาร และรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ การนำเสนอให้มีประสิทธิภาพเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การเตรียมตัว การเตรียมข้อมูล เพื่อให้การนำเสนองานดูเป็นธรรมชาติ และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม หรือทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่น ในทางใดทางหนึ่ง อันจะนำไปสู่การเป็นมืออาชีพในการพรีเซ็นตงานให้คนประทับใจ

วัตถุประสงค์

•  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชีพ

•  พัฒนาบุคลิกภาพและท่าทางระหว่างการนำเสนอให้น่าประทับใจ

•  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกฝนทักษะการนําเสนอ

•  เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีการนำความรู้ในการนำเสนอไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงได้อย่างเห็นผล

หัวข้อเนื้อหา

9:00-10:30

แนวคิดและความสำคัญของการนำเสนอและการพรีเซ็นตงานอย่างมั่นใจ

•   องค์ประกอบการนำเสนออย่างมืออาชีพ

•   คุณสมบัติผู้นำเสนอที่ดี

•    การเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอ

•   Workshop ทดสอบคุณสมบัติการนำเสนอที่ดี

10:45-12:00

การวางแผนการนำเสนอเพื่อสร้างความประทับใจ

•  ประเภทการนำเสนอ 

•  6 ขั้นตอนการนำเสนอเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

•  อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน 6 ขั้นตอน

13:00-14:30

ทักษะการนำเสนอ

•   ทักษะการใช้ภาษากายให้กความประทับใจ

•   การใช้เสียง และภาษาในการสื่อสาร

•   Workshop การอ่านและการใช้เสียง

•   เทคนิคการนำเสนออย่างมั่นใจ ด้วยการสร้างแผนการนำเสนอที่ดี

•   Workshop การวางแผนการนำเสนอ

14:45-16:00

•   เทคนิคการตอบคำถามในการนำเสนอ

•   Workshop ฝึกปฏิบัติการนำเสนอตามขั้นตอนและสถานการณ์ต่างๆ

•        สรุปการบรรยาย

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน