ติดต่อสอบถาม

ทักษะการเล่าเรื่องด้วย Story Telling

ทักษะการเล่าเรื่องด้วย Story Telling

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 18/09/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 4 ท่านขึ้นไป มีโปรพิเศษ สถานที่จัด ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)
อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 20/12/2024 Onsite / 3,900 สมัคร 4 ท่านขึ้นไป มีโปรพิเศษ สถานที่จัด ณ โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท20 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)

หลักสูตร ทักษะการเล่าเรื่องด้วย Story Telling

หลักการและเหตุผล

เทคนิคการเล่าเรื่อง Story Telling เป็นเทคนิคสำคัญที่ใช้สำหรับการสื่อสารจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเพื่อให้เกิดการคล้อยตาม โดยการสื่อสารแบบเรื่องเล่า Story Telling นั้น แตกต่างจากการสื่อสารทั่วไปตรงที่สามารถก่อให้เกิด ความคล้อยตาม เปิดใจรวมถึงสื่อความเข้าใจผ่านการวางเรื่องเล่าที่จะใช้ในการสื่อสาร เทคนิคเล่าเรื่อง ไม่ได้จำกัดแค่ใช้ในงานการตลาดเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้กับการสื่อสารระหว่างบุคคลในหน่วยงานต่างๆ เช่น การสอนงาน การนำเสนอ การเล่าเรื่องเพื่อถ่ายทอดงาน ก็สามารถทำได้

ดังนั้น หลักสูตร ทักษะการเล่าเรื่องด้วย Story Telling จึงเป็นหลักสูตรที่จะมาเติมเทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราให้สมบูรณ์

 

วัตถุประสงค์

- มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและกระบวนการเล่าเรื่องแบบ Story Telling เพื่อสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าให้กับผู้ที่กำลังสื่อสาร

- ผู้เข้าอบรมสามารถทำความเข้าใจวิธีในการนำเสนอที่มีความหลากหลาย

- ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการสื่อสารที่มีความสำเร็จ

- ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกฝนการสื่อสารแบบเล่าเรื่องให้เกิดความชำนาญและประยุกต์ใช้ได้หลายสถานการณ์

- เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารแบบเล่าเรื่อง ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม

ผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมทั่วไป ทุกระดับ

 

หัวข้อบรรยาย

9:00 – 12:00

 Storytelling คืออะไร

- ทำไมต้องเรียนรู้โครงสร้างการเล่าเรื่องแบบ Storytelling

- ประโยชน์ในการใช้ Storytelling ในการสื่อสาร

- แนวคิดการเล่าเรื่องแบบ Storytelling

- คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเล่าเรื่องให้ทรงพลัง

 หลักการนำเสนอและเทคนิคการสร้าง Storyline

- โครงสร้างในการเล่า Storytelling

- องค์ประกอบการนำเสนอ 3 ขั้นตอน (บทนำ, เนื้อหา, ช่วงสรุป)

- การกำหนดแต่ละช่วงของการเล่าเรื่องด้วยเสียง

- Workshop ทำความเข้าใจแนวคิด Storytelling และ Storyline

13:00 – 16:00

 เทคนิคการเล่าเรื่องด้วย Story Telling 7 รูปแบบ

- Hero’s Journey การเล่าแบบมีตัวเอก

- The Mountain การเล่าแบบสร้างอารมณ์ร่วม

- Sparklines การเล่าด้วยความหวัง

- In Medias Res การเล่าแบบนำท่อนกลางขึ้นต้น

- Converging Ideas การเล่าแบบหลากหลายที่มา แต่มีจุดร่วมเดียวกัน

- False Start การเล่าความล้มเหลวสู่ความสำเร็จ

- Petal Structure การเล่าแบบหลายเรื่อง แต่มีส่วนสนับสนุนในตอนจบ

- Workshop การเล่าเรื่อง Story Telling 7 รูปแบบ

- สรุปการบรรยาย

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน