ติดต่อสอบถาม

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ

หลักสูตร : การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว (Proactive CRM)  

ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเหนือชั้นกว่าคู่แข่งในการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด  ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด โดยได้มีการพัฒนา ออกแบบ ปรับปรุง วิจัย และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ กลายมาเป็นเทคโนโลยี ล้ำทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้เป้าหมายสุดท้ายในด้านการเพิ่มยอดขาย มีผลกำไร ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้น พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้า ควรจะคำนึงถึงเทคนิคความแตกต่างในด้านบริการที่เป็นการสร้างระบบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าและตราองค์กร การสร้างความประทับใจในการบริการด้วยใจที่เป็นเลิศ จึงเป็นพันธะกิจหรือ  กลยุทธ์สำคัญที่จะสร้างความสำเร็จให้กับเราและองค์กรได้ในระยะยาวในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจได้
สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า
เรียนรู้เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
เรียนรู้เทคนิคการบริการด้วยใจ เพื่อครองใจ และสร้างความประทับใจในการจงรักภักดีต่อตราสินค้าและองค์กร
เรียนรู้เทคนิคการจัดการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับการสร้างระบบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ ทั้งระบบในรูปแบบต่างๆเพี่อสร้างความประทับใจให้เป็นรูปธรรมที่สามารถลงมือปฏิบัติได้

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

แนวโน้มและความสำคัญของงานบริการ และธุรกิจการบริการ
บริการที่ดีเลิศต้องบริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์

Workshop : CRM Process Problem

ทัศนคติ และภูมิคุ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคู่แข่ง)
ความคาดหวังการบริการจากลูกค้า(ตอบสนองได้ทุกระดับ)
จิตสำนึกการบริการด้วยใจ Service mind ที่ได้ใจลูกค้า
จุดอ่อนการบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม
เคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าสัมพันธ์ในระยะยาว
การสร้างความส้มพ้นธ์ทั้งกับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก
เส้นทางการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้งระบบ
ความสำคัญของ CRM ที่เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า

Workshop : CRM Process Analysis

ยกระดับการบริการลูกค้าสัมพันธ์จากพื้นฐานถึงระดับสูง

(CRM , CEM และ CPM)

วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและดูแล(สร้างความประทับใจ)
การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก : คำต่อว่าจากลูกค้า

Workshop : CRM Process Solution

    

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกฝ่ายในองค์กร

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            - การบรรยายแบบ Active Learning

- กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

- สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน