ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่

เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ
อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 28/08/2024 Onsite / 4,200 สมัคร 5 จ่าย 4 ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิท ซอย 18 (สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง)

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่

ครบเครื่องเรื่อง HR ภายในวันเดียว...จากประสบการณ์ด้าน HR มากกว่า 33 ปีของวิทยากรและที่ปรึกษา ถ่ายทอด เทคนิควิธีการทำงาน และการใช้แบบฟอร์มสำคัญของ HR ยุคใหม่แบบ "กระชับ ทำเป็น เห็นผลจริง"

หลักการและเหตุผล

องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ แต่ HR หลายองค์กรก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจขององค์กร เนื่องจากยังทำงานประจำแบบเดิมๆ “รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตือน” หรือไม่รู้บทบาทของ HR (HRM & HRD Functions) หรือบางครั้งความรู้ ทักษะ ที่เรียกว่า Competency และประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ก็ตกยุคไม่ทันสมัย ถึงเวลาแล้วจะเราจะพัฒนาศักยภาพตนเองจาก HR มือใหม่ให้เป็น HR มืออาชีพสมัยใหม่

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทของ HR มือใหม่ และจุดประกายความคิดการทำงานในบทบาทของ "HR มืออาชีพ" ที่โดนใจผู้บริหารและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

เสริมสร้างวิธีการ และเทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่ HR มือใหม่ต้องรู้ ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ที่ HR มืออาชีพนิยมใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์

สามารถจัดทำ Engagement Matrix Plan ในการสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

สามารถจัดทำแผนบริหารงานฝึกอบรมประจำปียุคใหม่ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพตนเองจาก HR มือใหม่ให้เป็น HR มืออาชีพ

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้าน HR ให้ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในอาชีพ

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำปรารถนา

การแปลง 5 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่สู่การปฏิบัติ

บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่อย่างไรให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ?

ส่วนที่ 2 : 5 บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ และ HR มือใหม่

5 บทบาทของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ และ HR มือใหม่

SMART HR แบบ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ส่วนที่ 3 : เครื่องมือการจัดการที่ HR มืออาชีพนิยมใช้ และ HR มือใหม่ต้องเรียนรู้

ใบกำหนดหน้าที่งานยุคใหม่ (JD Version 4 based on KPI & Competency)

Competency และ HR Competency

KPIs และ HR KPIs

ส่วนที่ 4 : บทบาทและเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ (Recruitment and Selection)

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ (Recruitment & Selection Process)

แหล่งและวิธีการสรรหาบุคลากรของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ

เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ของนักสรรหาว่าจ้างมืออาชีพ

ส่วนที่ 5 : บทบาทและเทคนิคการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการของนักบริหารค่าจ้างมืออาชีพ (Compensation and Benefits)

วิธีการกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ของนักบริหารค่าจ้างมืออาชีพ

วิธีการปรับค่าจ้างหลังการบรรจุของนักบริหารค่าจ้างมืออาชีพ

ส่วนที่ 6 : บทบาทและเทคนิคการบริหารแรงงานสัมพันธ์ของนักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ (Employee Relations)

8 ภาระกิจหลักที่นักแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกต้องดำเนินงาน

การสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Activity)

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Engagement Matrix Plan

สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องรู้

กระบวนการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยของนักแรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ

Case Study : ปัญหากฏหมายแรงงานที่ HR มักจะตกม้าตาย

ส่วนที่ 7 : บทบาทและเทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ (Training and Development)

กระบวนการบริหารงานฝึกอบรมของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ (Training Process)

13 วิธีการหาความจำเป็นในการฝึกอบรมของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ (Training Needs)

เทคนิคการจัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปี (Training Plan) ยุคใหม่ของนักบริหารงานฝึกอบรมมืออาชีพ พร้อมแบบฟอร์มแผนงานฝึกอบรมยุคใหม่

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานฝึกอบรมประจำปีขั้นเทพ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และนโยบายองค์กร

การประเมินผลการฝึกอบรมด้านการเรียนรู้ และพฤติกรรม นอกตำรา ที่นำมาผลพัฒนาองค์กร พร้อมแบบประเมินผล

ส่วนที่ 8 : บทบาทและเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักบริหารผลการปฏิบัติงานมืออาชีพ (Performance Appraisal)

4 เครื่องมือการประเมินผลของนักบริหารผลการปฏิบัติงานมืออาชีพ (Performance Appraisal Tools)

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal based on KPI) พร้อมแบบฟอร์มใบประเมินผลงานประจำปี

ส่วนที่ 9 : เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ HR (Career Path)

เกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งที่นักพัฒนาสายอาชีพองค์กรชั้นนำนิยมใช้

Career Path ของสายงาน HR

ส่วนที่ 10 : การจัดทำแผนปฏิบัติงานด้าน HR (HR Action Plan)

แนวทางการจัดทำ HR Action Plan ให้เข้าตาผู้บริหาร

ส่วนที่ 11 : เทคนิคการพัฒนาตนเองจาก HR มือใหม่ สู่ HR มืออาชีพ

4 เทคนิคการพัฒนาตนเองจาก HR มือใหม่ ให้ก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพ

10 ความสูญเปล่าที่ทำให้ HR ไม่มี Value ในสายตาผู้บริหารและฝ่ายงานอื่น

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

การแชร์ประสบการณ์จริงนอกตำรา

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : ที่เน้นการนำไปปรับใช้งานได้ทันทีภายหลังการอบรมสัมมนา โดยการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)ซึ่งกันและกัน

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน