ติดต่อสอบถาม

การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ

การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ

หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการทำงานประจำวันของทุกคน  เพราะการสื่อสาร เป็นปัจจัยหนึ่ง .... ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน  .... ไม่ว่าจะเป็น พนักงานขาย  หรือ  พนักงานบริการ ล้วนต้องสื่อสารกับลูกค้า....    ด้วยภาษาการสื่อสารที่ ถูกต้อง .. ชัดเจน .. ตรงประเด็น .. และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หากบุคลากรมีประสิทธิภาพในการสื่อสารย่อมทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันอีกด้วย

หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้ พนักงานขาย หรือ พนักงานบริการ ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดได้อย่างถูกต้อง สามารถ สื่อสารเข้าใจและตรงวัตถุประสงค์ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบวิธีของการสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ  ได้อย่างเข้าใจถูกต้อง

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1:   การสื่อสารด้วยภาษาพูดกับงานขายและบริการ

1.ประเด็นสำคัญของการสื่อสารด้วยภาษาพูด

2.องค์ประกอบของการสื่อสารด้วยภาษาพูด

3.ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ในงานขายและบริการ

- ชัดเจน

- กะทัดรัด

- ได้ใจความ

- เข้าใจง่าย

- ตรงประเด็น

- ตามเป้าหมาย

4.อิทธิพลของภาษาพูดในโลกธุรกิจ 

- งานขาย

- งานบริการ

5.กิจกรรม:  ฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์

6.กิจกรรม:  เทคนิคการสรรค์สร้างภาษาพูดให้ชัดเจน ... เข้าใจง่าย ... ตรงประเด็น

Module 2:   การพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาพูด

7.ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการสื่อสารด้วยภาษาพูด

- การฟัง

- ทัศนคติ

- บุคลิกภาพ

8.อุปสรรคและปัญหาที่มีผลต่อการสื่อสารด้วยภาษาพูด

9.กิจกรรม: วิธีการขจัดอุปสรรคและปัญหาที่มีผลต่อการสื่อสารด้วยภาษาพูด

10.กิจกรรม:  กรณีศึกษาการสื่อสารด้วยภาษาพูดที่เพิ่มขึ้นกับโลกธุรกิจ

11.สรุปคำถาม-คำตอบ

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน