ติดต่อสอบถาม

สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขายลูกค้า องค์กรแบบ B2B

สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขายลูกค้า องค์กรแบบ B2B

หลักสูตร: สุดยอดเทคนิคพิเศษการเป็นที่ปรึกษาการขายลูกค้าองค์กรแบบ B2B

(The Ultimate Technique of Being a B2B Corporate Sales Consultant)        

ที่มาของหลักสูตร                                   

         การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายแบบที่ปรึกษาการขายที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะการขายแบบ B2B ทำอย่างไรให้เป็นเรื่องง่าย แนบเนียน มีความเป็นกันเอง เข้าใจความต้องการของลูกค้าการเข้าถึงลูกค้าแบบ  ในรูปแบบการให้ข้อมูลในเชิงการตลาดโดยรวมเพื่อสนับสนุนงานขาย และการวิเคราะห์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่เป็นร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งรายย่อยและรายใหญ่ให้ขายได้เพื่อการปิดการขายโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าแบบ B2B    ทำให้ลูกค้ารู้สึกดี ประทับใจไม่กดดันและผ่อนคลาย เต็มใจที่จะซื้อสินค้า เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงาน   และที่สำคัญรวมทั้งการฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์สมมติที่สร้างหรือกำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการปิดการขายอย่างมืออาชีพมากขึ้นนั่นเอง

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

• ทัศนคติทีดี และมีจิตสำนึกที่ดีกับการขายแบบ B2B อย่างมืออาชีพอย่างเป็นระบบ

• เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำทักษะไปปฏิบัติ และการเป็นที่ปรึกษาการขายเพื่อให้บรรลุ

   เป้าหมายในการขายได้
• สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า

   กลับมาซื้อซ้ำ ตลอดจนทำให้ลูกค้ารู้สึกจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ
• สามารถขายสินค้าได้ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :   13.00-16.00 น. 

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ความหมายและความสำคัญของการเป็นที่ปรึกษาการขาย

***Workshop :  ถอดแบบความคิดการเป็นที่ปรึกษาการขาย ?

  • สาเหตุที่ลูกค้าแบบ B2B ไม่ซื้อและความต้องการของลูกค้า B2B
  • เจาะลึกเทคนิคพิเศษการขายและเข้าถึงลูกค้าองค์กรแบบ B2B
  • การให้ข้อมูลในเชิงการตลาดโดยรวมเพื่อเป็นที่ปรึกษาการขาย
  • การวิเคราะห์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าแบบ B2B ให้ขายได้
  • การค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมจากกระบวนการซื้อของลูกค้า
  • เทคนิคกำหนดดีลองค์กรโปรโมชั่นพิเศษที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง
  • การเจรจาต่อรองที่เป็นจุดเชื่อมต่อการปิดการขายแบบ B2B
  • เจาะลึกขั้นตอนการปิดการขายแบบ B2B ให้เป็นเรื่องง่าย
  • การประเมินผลการขายด้วยการควบคุมและติดตามแบบ B2B

***Workshop :  การเป็นที่ปรึกษาการขายแบบ B2B อย่างมืออาชีพ

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานขายแบบ B2B ทุกระดับในองค์กร

 

รูปแบบการฝึกอบรม
    - Virtual Class Online Training by Zoom Meeting

    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    - สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญและเปิดช่วงถาม-ตอบ

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน