ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าในการให้บริการ

เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าในการให้บริการ

หลักสูตร :  เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าในการให้บริการ

How to Handle Customer Complaint for Service Technique           

ที่มาของหลักสูตร

ในปัจจุบันการรับมือในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการทำธุรกิจโดยรวมของพนักงานทุกส่วนงานในองค์กรในการสร้างรายได้ สร้างความพึงพอใจในการซื้อสินค้าและบริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะข้อร้องเรียนจากลูกค้า เป็นการได้ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าหรือเป็นการประเมินผลความพึงพอใจและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและบริการ

เพื่อจะได้ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรในที่สุด

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. เพื่อให้มีความรู้และความข้าใจในการรับมือลูกค้าในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
  2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจในแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนในหลายระดับ
  3. เพื่อให้เข้าใจในขั้นตอนและเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม และมีมาตรฐาน

Topics

                  -   ทบทวนถึงกระบวนการทำงานและการเผชิญข้อร้องเรียน

                  -   เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า

                  -   Workshop : วิเคราะห์ความเข้าใจในข้อร้องเรียน

                  -   สาเหตุของความไม่พอใจและข้อร้องเรียนของลูกค้า

                  -   ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ

                -  แนวคิดและความสำคัญของการมีข้อร้องเรียน

                  -   เทคนิคการ บริหารความกดดันจากข้อร้องเรียน

                  -   5 ขั้นตอน การรับมือควบคุมสถานการณ์การเจรจากับลูกค้า

                  -   เจาะลึกเทคนิคการรับมือการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

                  -   Workshop : การรับมือข้อร้องเรียนจากลูกค้า

                  -   การรู้จักการสร้างกำลังใจในการแก้ปัญหา

                  -   หัวใจการบริการที่เปลี่ยนสถานการณ์ที่แย่ให้กลายเป็นดี

                  -   ความสุภาพทั้งน้ำเสียงและการตอบสนองลูกค้า

                  -   การสร้างวินัยการติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

                  -   Workshop : สรุปแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานทุกระดับทุกส่วนงานในองค์กร

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

  1. บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง
  2. การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม
  3. Case Study แบบสถานการณ์จริง (Workshop)
  4. สรุปทบทวนบริบท และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ
  5. บรรยาย 60%  , Workshop 40%

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน