ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการขายให้ปังยอดดังแบบช่องทาง Online และ Offline

เทคนิคการขายให้ปังยอดดังแบบช่องทาง Online และ Offline

หลักสูตร :  เทคนิคการขายให้ปังยอดดังแบบช่องทาง Online และ Offline      

ที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน และเน้นไปที่ การขายแบบ Online และการขายแบบ Offline ที่สามารถเชื่อมต่อการขายทั้งสองช่องทางเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี ทำอย่างไรให้ยอดปังยอดดัง โดยส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถึทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายแบบ Online และการขายแบบ Offline
  2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายแบบ Online อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับช่องทางการขายแบบ Offline
  3. เพื่อให้สามารถนำการขายแบบ Online และ Offline ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

Topics

  ทำไมถึงขาย Online และ Offline ไม่ได้เพราะอะไรกันแน่

 Workshop : ปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย

  • ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าและบริการจากเราเท่านั้น
  • คุณสมบัติพนักงานขายมืออาชีพแบบ Top Sales
  • เจาะลึกความแตกต่างระหว่างการขายแบบ B2B กับ B2C
  • การขาย Online ยุคใหม่ : ที่ปรึกษาการขาย (Sales Consult)

-   การขาย Offline ยุคใหม่ : ที่ปรึกษาการขาย (Sales Consult)

                  -   เคล็ดลับการขายคุณค่าของสินค้าที่มากกว่าคำว่าราคาแพง

             Workshop : ค้นหาจุดขาย (Sales Point)

                  -   ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Digital Marketing)

                  -   หัวใจสำคัญของการขายให้ปังยอดดังช่องทาง Online

                  -   เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบช่องทาง Online และ Offline

                  -   Principle 1 : Communicate Channel

                  -   Principle 2 : Distribute Channel

                  -   Principle 3 : Facilitate Channel

                  -  เทคนิคการปรับตัวให้ทันกับการขายให้ปังยอดดังแบบ Online

                  -  ทำอย่างไรให้ลูกค้าซื้อสินค้า Offline แบบช่องทาง Online

                  -   Workshop : การขาย Online และ Offline ให้ปังยอดดัง

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับ พนักงานขายในทุกระดับ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

    - การบรรยายแบบ Active Learning

    - อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

    - สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน