ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร  : เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ

(Professional Tele Sales Technique)

ที่มาของหลักสูตร

สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสร้างยอดขายอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มยอดขายได้อีกอย่างต่อเนื่อง พนักงานขายจะต้องรู้เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ นอกจากการขายที่ได้พบปะกับลูกค้าโดยปกติแล้ว การขายทางโทรศัพท์เป็นการขายที่ไม่ได้พบเจอลูกค้า เพียงแต่จะต้องใช้เสียงของพนักงานขายเป็นตัวแทนในการนำเสนอกระบวนการขายตั้งแต่ต้นจนจบ จึงเป็นการยากและจะต้องใช้ความสามารถของพนักงานขายหลายๆอย่างในการที่จะบรรลุผลสำเร็จในด้านการขาย แต่ถ้าสามารถสร้างมาตรฐานคุณภาพของการขายแบบ Tele Sales รู้เทคนิควิธีการขายทางโทรศัพท์ว่าทำอย่างไร มีกระบวนการสร้างสายสัมพันธ์ และดูแลติดตามอย่างสม่ำเสมอ  และยังสามารถให้รายละเอียดในการติดต่อได้อย่างชัดเจน พูดคุยกับลูกค้าอย่างเป็นกันเองสร้างความประทับใจทุกครั้ง ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับปัญหาที่เกิดกับลูกค้า แสดงเจตจำนงที่พร้อมยินดีในการรับข้อร้องเรียนและสามารถตอบข้อร้องเรียนได้เป็นอย่างดีก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจหลังจากที่ได้ติดต่อกับพนักงานทางโทรศัพท์ทั้งก่อนและรับสินค้าไปใช้แล้วนั่นเอง

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • เข้าใจหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องในการขายทางโทรศัพท์ (Tele Sales)
 • มีทัศนคติที่ดี และสามารถสร้างมาตรฐานการขายทางโทรศัพท์ ได้อย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการ
 • ทราบเทคนิค และรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนการขายทางโทรศัพท์ ตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างเป็นมืออาชีพ
 • สามารถสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง สร้างวินัยที่ดีในการขายทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จในการขาย
หัวข้อบรรยาย

09.00-12.00 น.

 • แนวโน้มความสำคัญของงานขายแบบ Tele Sales

Workshop : Tele Sales Problem

 • แนวคิด และทัศนคติของการขายยุคสมัยใหม่ที่เหนือกว่าคู่แข่ง
 • หัวใจสำคัญของ Tele Sales : เพิ่มรายได้ & ลดต้นทุน
 • ปัจจัยสำคัญของการขายแบบ Tele Sales
 • เทคนิคการสร้างมาตรฐานระบบการขายแบบ Tele sales

(เชิงการขายในกระบวนการทั้งระบบแบบเจาะลึก)

*กุญแจสำคัญ 6  ขั้นตอนของ Tele Sales

13.00- 16.00 น.

 • เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานการขายแบบ Tele Sales

(ในการพูดคุยกับลูกค้าที่ทำให้รู้สึกได้ถึงความแตกต่าง)

Workshop : Tele Sales Role Play

 • วิธีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ

(ส่วนบุคคล , การใช้สินค้า , ปัญหาและการแก้ไข)

 • การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย
 • กฎเหล็กหรือข้อควรระวังสำหรับ Tele Sales
 • แนวทางมาตรฐานเมื่อได้รับคำบ่นหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 • การจัดการกับลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆที่มีความยากลำบาก

Workshop : Tele Sales Solution

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พนักงาน Tele Sales ทุกระดับ

รูปแบบในการฝึกอบรม

การบรรยาย  การระดมความคิดเห็น  การทำแบบทดสอบ  ตลอดจนการระดมปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม การทำ Workshop รูปแบบเชิงบทบาทสมมติ

(Role Play) ในการขายแบบ Tele Sales , สรุปทบทวนความเข้าใจ และถาม – ตอบ

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน