ติดต่อสอบถาม

การวางแผนและบริหารจัดการโครงการ (Project Planning and Management)

การวางแผนและบริหารจัดการโครงการ (Project Planning and Management)

การวางแผนและบริหารจัดการโครงการ (Project Planning and Management)

    Project Planning and Management คือการจัดการวางแผนบริหารโครงการ ทั้งเวลา ทั้งทรัพยากรที่มี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคน เรื่องค่าใช้จ่าย องค์ความรู้ของทีม เครื่องมือ ให้เป็นไปปย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ Final Goal นั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การบริหารโครงการจึงต้องมี Project Manager ที่มีความสามารถด้าน Soft Skill และเชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ คอยติดตาม ควบคุม ดูแล สิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการทั้งหมด โดย Project Management จะประกอบไปด้วยการกำหนดเป้าหมาย, ขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ, การจัดลำดับความสำคัญ, เวลาที่ใช้ในการในแต่ละขั้นตอน, กำหนดผู้รับผิดชอบ, กำหนดตัววัดความสำเร็จ, การตรวจสอบความสำเร็จ, การตั้งมาตรฐานการทำงาน ตลอดจนการพัฒนา ปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการโครงการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและทันเวลที่กำหนดไว้
 2. สามารถบริหารจัดการโครงการได้ด้วยความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้โดยไม่มีผลกระทบต่อแผนของโครงการเดิม หรือมีผลกระทบน้อยที่สุด
 3. สามารถบริหารจัดการโครงการได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำอย่างเหมาะสม และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
 4. สามารถบริหารจัดการโครงการได้โดยมีความสี่ยงที่ต่ำที่สุด บริหารจัดการด้วยความมั่นใจ สามารถติดตาม ควบคุมได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโครงการเพื่อไม่ให้ออกนอกขอบเขตของโครงการ
 5. สามารถบริหารโครงการได้ด้วยข้อมูลและเครื่องมือต่าง ๆด้วยดีจนกระทั้งจบโครงการ สามารถวิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผล จากข้อมูลและผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องด้วยเครื่องมือการบริหารจัดการตามหลักสากล ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์แบบ

หัวข้อเนื้อหา   

 1. Project Planning and Management คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร เป้าหมายและจุดประสงค์
 2. ลักษณะของ Project Planning and Management ที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 3. การจัดตั้งทีมงานที่เหมาะสมในการทำ Project Planning and Management
 4. ขั้นตอนการทำ Project Planning and Management
 5. Project ต่าง ๆ ที่สำคัญที่ต้องวางแผนและบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
 6. ข้อมูลสำคัญและวิธีการหาข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับการทำ Project Planning
 7. วิธีการติดตาม ควบคุม Project Planning and Management ที่เป็นเลิศ
 8. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการโครงการฯ
 9. การสรุปและประเมินผล Project Planning and Management
 10. การปรับปรุง พัฒนาโครงการฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยะเวลาอบรม           อบรม 1 วัน จำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.                              

วิทยากร          อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

 

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)

-วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมไฟล์เอกสาร

 

*****ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% *****

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน