ติดต่อสอบถาม

Advanced Microsoft Excel 2016/2019

Advanced Microsoft Excel 2016/2019

หลักสูตร Advanced Microsoft Excel 2016/2019

เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการใช้งาน Microsoft Excel พื้นฐาน โดยความรู้จะมุ่งเน้นฟีเจอร์เด็ดที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านต่างๆ แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกับฟีเจอร์เหล่านี้ เช่นฟังก์ชั่นการควบคุมเซลล์ การจัดการมุมมองของตาราง และการเชื่อมต่อตารางคำนวณกับชีต ไฟล์ หรือ ODBC เน้นการนำไมโครซอฟต์เอกเซลไปใช้ในการออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ความรู้ขั้นสูงของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล การใช้ฟอร์มข้อมูล เพื่อช่วยในการทำงานกับฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือป้องกันระบบฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาและจัดการกับฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การบริหารจัดการและวิเคราะห์กับข้อมูลโดยการใช้ตารางไพวอท (Pivot Table) การใช้งาน Pivot Table

วัตถุประสงค์

 1. กำหนดเงื่อนไขในการป้อนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้
 2. เชื่อมข้อมูลในระดับต่างๆ ได้
 3. กำหนดควบคุมข้อมูลที่ใช้งานได้
 4. สร้างมิติของตารางที่จัดเก็บด้วย Pivot Table ได้

ความรู้พื้นฐาน

Øมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel

เนื้อหาหลักสูตร

1. การทำงานกับข้อมูล

 • เข้าหลักการเก็บข้อมูลในโปรแกรม Excel
 • วิเคราะห์และเปลี่ยนข้อมูลประเภทข้อความ หรือตัวเลขให้ถูกต้อง
 • แก้ปัญหาข้อมูลประเภทตัวเลขที่ไม่ใช่ชนิดของตัวเลขได้
 • การใช้เทคนิคจัดการข้อมูลด้วยปุ่มคีย์บอร์ด เช่นไปยังตำแหน่งเซลล์ การเลือกช่วงข้อมูล อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ
 • เทคนิคการเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น  เช่น ไม่ต้องการวางข้อมูลที่ซ่อนไว้ (Hide Row) ในขณะที่คัดลอกข้อมูล การเลือกเซลล์ที่เป็นเซลล์วางได้อย่างรวดเร็ว
 • เทคนิคการเติมข้อมูลในเซลล์ที่ว่าง ได้พร้อมกับทุกเซลล์
 • การพิมพ์ข้อความแบบเติมเต็มอัตโนมัติ
 • การวางข้อมูลในลักษณะพิเศษแบบต่างๆ เช่น วางข้อมูลแบบเชื่อมโยง วางข้อมูลแบบรูปภาพเพื่อป้องกันการแก้ไข การวางทับที่ช่วงข้อมูลเดิมโดยไม่ให้ข้อมูลเก่าสูญเสีย
 • การย้ายข้อมูลใน เซลล์ โดยที่ไม่ต้องลบข้อมูลและพิมพ์ใหม่ ให้เสียเวลา การคัดลอกข้อมูลในเซลล์ หรือการย้ายข้อมูล
 • เทคนิคการดูชื่อ Worksheet ที่แสดงทุก Worksheet
 • เทคนิคการใช้คีย์บอร์ดแทรกข้อมูล เพิ่มแถว เพิ่มคอลัมน์ การแทรกข้อมูลบางเซลล์
 • เทคนิคการสร้างตาราง (Table) เพื่อทำให้ข้อมูลที่ปรับปรุง หรือเพิ่มเข้ามาได้แบบอัตโนมัติ
 • Excel Power Query (Get & Transform) รวมข้อมูลจาก Excel หลายๆ ไฟล์มารวมกัน 
  • Merge Query จะเป็นการนำ Query สองตัวมารวมกัน หรือนำมาเชื่อมต่อกันแล้วนำข้อมูลจากตารางอื่นมาเพิ่มในตารางอีกตารางได้ โดยใช้คีย์หลักจากสองตารางเป็นตัวสัมพันธ์กัน
  • Append Query เป็นการรวม Query สองตัวมาต่อท้ายข้อมูล
 • การเรียงข้อมูลมากกว่า 1 เงื่อนไขด้วยคำสั่ง Data Sort
 • การดึงสรุปข้อมูลไม่ซ้ำด้วยคำสั่ง Advance Filter
 • การสรุปผลด้วย Consolidate  
 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยคำสั่ง Data Validation สำหรับการป้องกันและตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มความสะดวกในการป้อนข้อมูลให้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยการใช้งานคำสั่ง Drop Down List
 • การเขียนกฏเพื่อแสดงรูปแบบตามเงื่อนไขด้วย Conditional Formatting ครบทุกข้อมูล และแสดงผลข้อมูลโดยใช้กฏอื่นๆ
 • การใช้งานคำสั่ง Add-in ในการเพิ่มฟังก์ชั่นแปลงค่าตัวเลขเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 • การลบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนด้วยคำสั่ง Remove Duplicate
 • คำสั่งหาผลสรุปย่อย (Sub Total)และ Ungroup and Clear Outline
 • การสร้างจุดเชื่อมโยงไปยัง Worksheet หรือเซลล์ต่างๆ ด้วยคำสั่ง Hyper link

 

2. การใช้งานสูตร คำนวณต่างๆที่จำเป็น

 • แนะนำการใช้งานฟังก์ชั่นการคำนวณ การเขียนฟังก์ชั่น
 • ทบการตั้งชื่อช่วง เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ข้าม Worksheet และเพื่อใช้ข้อมูลในการคำนวณ
 • ทบทวนการตั้งชื่อเซลล์ และช่วงเซลล์ (Name Range)
 • เทคนิคการตั้งชื่อช่วงหลายๆ ข้อมูลในระยะเวลารวดเร็ว
 • ทบทวนการอ้างอิง Cell โดยใช้เครื่องหมาย $ นำหน้า เพื่อไม่ต้องการให้สูตรการคำนวณผิดพลาด
 • สูตรคำนวณ เกี่ยวกับการนับและจัดอันดับข้อมูล ได้แก่ COUNTIF(), COUNTIFS(), SUBTOTAL(), LARGE(), SMALL(),
 • สูตรคำนวณ เกี่ยวกับการปัดเศษ ได้แก่ ROUND(), ROUNDUP(), ROUNDDOWN()
 • สูตรการคำนวณเกี่ยวกับวันเดือนปี ได้แก่ WORKDAY(),TODAY(), YEAR(), MONTH(), DAY(),DATE()
 • สูตรคำนวณด้านการเงินและฟังก์ชั่นการกำหนดเงื่อนไข เช่น IF(), SUMIF(),SUMIFS()  
 •  คำนวณข้าม Worksheet แบบ 3-D Formulas

3. ฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหา

 • สามาถใช้งาน VLOOKUP, HLOOKUP ในการค้นหาข้อมูลที่กำหนด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
 • การใช้งานฟังก์ชั่น MATCH,INDEX ในการค้นหาตำแหน่งและช่วงของข้อมูลของแถวหรือคอลัมน์
 • การใช้งานคำสั่ง Flash Fill ดึงคำบางคำที่เราต้องการออกมาไว้อีกเซลล์

4. การใช้งาน Pivot Table เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

 • รู้จักความหมายของ Pivot Table และประโยชน์ของการใช้งาน
 • การกำหนดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบตาราง
 • การเลือกผลสรุปของข้อมูลในตารางที่มีปริมาณมากด้วย Pivot Table
 • สร้าง Pivot Table จากข้อมูลในตารางที่ต้องการ
 • การสร้างกราฟ Pivot Chart

5. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล (Security)

 • การป้องกัน Worksheet & Workbook (Protect Sheet, Protect Workbook) ด้วยรหัสผ่าน
 • การป้องกันสูตร และการป้องกันไม่ให้แก้ไขข้อมูลในเซลล์ด้วยคำสั่ง Lock and Hidden
 • ทราบประเภทนามสกุล การบันทึกที่ทำให้ประมวลผลข้อมูลไวขึ้น
 • การแบ่งปัน Worksheet และการยอมรับหรือปฏิเสธการแก้ไขข้อมูลรวมกัน
 • การติดตามการแก้ไขเอกสาร

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Microsoft Certificate Trainer (MCT)
 • อบรมโดยวิทยากรที่ได้รับใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS)
 • รับรองความสามารถจาก Microsoft โดยตรงและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดและทำงานด้าน Excel มามากกว่า 15 ปี
 • เอกสารประกอบการบรรยายเป็น Step by Step อย่างละเอียดซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการทำงานจริงได้ทันที Softfile
 • มีการทดสอบทำ LAB (Workshop) แบบฝึกหัดแต่ละหัวข้อเพื่อความเข้าใจสำหรับนำไปใช้ทำงานจริง

ระยะเวลาการอบรม

12 ชั่วโมง 2 วัน เวลา 09.00-16.00น.

รูปแบบการบรรยาย
บรรยายเนื้อหา 20% กิจกรรม /workshop 80% (รูปแบบการบรรยายสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้เข้าอบรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ได้จริงมากที่สุด)

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน