ติดต่อสอบถาม

จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel ประยุกต์ใช้สูตรเพื่อจัดการฐานข้อมูล

จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel ประยุกต์ใช้สูตรเพื่อจัดการฐานข้อมูล

ในระหว่างการทำงานกับฐานข้อมูลคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือไม่? วันเดือนปีถูกเก็บอยู่ในรูป yyyymmdd ต้องเสียเวลามานั่งแก้ไขแต่ละเซลล์ให้อยู่ในรูป d/m/yyyy ไม่สามารถคำนวณหาระยะเวลาระหว่างวันเดือนปีที่เริ่มต้นจนถึงวันเดือนปีปัจจุบันได้เพราะเนื่องจากผู้ใช้กรอกวันเดือนปีโดยใช้ปีพุทธศักราช

คำนวณหาผลต่างของระยะเวลาแล้วพบว่าเลขนาทีเกิน 60 นาที หรือไม่สามารถคำนวณหาระยะเวลาการทำงานล่วงเวลาเมื่อเวลาเลิกงานอยู่หลังเที่ยงคืน
ต้องการนับข้อมูลอย่างมีเงื่อนไข ทั้งเพียงเงื่อนไขเดียวหรือตั้งแต่ 2 เงื่อนไขไป ซึ่งปัจจุบันต้องเสียเวลาใช้คำสั่งกรองข้อมูลแล้วนับด้วยมือ
ต้องการคำนวณหาผลรวมอย่างมีเงื่อนไข ทั้งเพียงเงื่อนไขเดียวหรือตั้งแต่ 2 เงื่อนไขไป ต้องเสียเวลาใช้คำสั่งกรองข้อมูลแล้วมาบวกด้วยเครื่องคิดเลข
จัดเก็บข้อมูลดิบอยู่ต่างเวิร์คชีตแต่ต้องการนำมาใส่อยู่ที่เวิร์คชีตหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับอ้างอิงการทำแผนภูมิ และเมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูล ต้องเสียเวลาคัดลอกแล้ววาง
ต้องการแก้ไขรูปแบบการบันทึกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานเช่น 02-###-####, 0##-###-### ให้อยู่ในรูป 0-####-#### หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บันทึกผิดรูปแบบเช่น 08#-###-#### ไปเป็น 08-####-#### เป็นต้น
พบข้อความ #VALUE!, #NUM! และอื่น ๆ แล้วไม่รู้ว่าจะแก้ไขข้อความไปเป็นอย่างอื่นได้อย่างไร
ไม่สามารถใช้สูตร VLOOKUP กับตารางฐานข้อมูลที่ฟิลด์รหัสอยู่ข้างในเพื่อค้นหาข้อมูล
และอื่น ๆ
หากพบว่ากำลังประสบปัญหาดังกล่าว ขอเชิญคุณเข้ารับการอบรมหลักสูตรไขปัญหาการใช้สูตรเพื่อร่วมกับการจัดการฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟต์เอ็กเซล หลักสูตรนี้จะแนะนำคุณเลือกใช้สูตรที่เกี่ยวข้องกับงานฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลจากต่างเวิร์คชีตมาสร้างผล หาผลรวมอย่างมีเงื่อนไข นับจำนวนอย่างเงื่อนไข ลดระยะเวลาที่เคยปฏิบัติด้วยวิธีสามัญเปลี่ยนมาเป็นวิธีใหม่ ได้เวลาที่คืนกลับมาไปทำงานกับงานอื่น ๆ


 วัตถุประสงค์
ใช้สูตรร่วมกับคุณลักษณะจัดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไขเพื่อเน้นเฉพาะข้อมูลที่สนใจหรือเพื่อกลบเกลื่อนข้อผิดพลาด
ใช้สูตร่วมกับคุณลักษณะกำหนดขอบเขตกับการกรอกข้อมูลเพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลซ้ำหรือกรอกข้อมูลนอกเงื่อนไข
ใช้สูตรวันและเวลาเพื่อคำนวณหาอายุ คำนวณหาค่าแรงล่วงเวลาหรือแก้ไขรูปแบบวันเดือนปีที่ผิดรูปแบบ
ใช้สูตรนับข้อมูลอย่างมีเงื่อนไขตั้งแต่เงื่อนไขเดียวขึ้นไป
ใช้คำนวณหาผลรวมของข้อมูลอย่างมีเงื่อนไขตั้งแต่เงื่อนไขเดียวขึ้นไป
ใช้สูตรหาค่าเฉลี่ยอย่างมีเงื่อนไขตั้งแต่เงื่อนไขเดียวขึ้นไป
ใช้สูตรเรียงลำดับข้อมูลแทนการใช้คำสั่งเรียงลำดับได้
ใช้สูตรที่เกี่ยวกับข้อความเพื่อสืบค้นตำแหน่งข้อความนำไปสู่การแทนที่หรือตัดต่อข้อความ
ใช้สูตรเปลี่ยนตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้นหรือตำแหน่งผลลัพธ์ที่ต้องการนำมาแสดง
ใช้สูตรจัดการกับข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
ใช้สูตรอาร์เรย์เพื่อแก้ปัญหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักได้ หรือ หาผลรวมกลุ่มเซลล์ที่มีข้อผิดพลาดได้
 

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ความรู้พื้นฐาน
มีพื้นฐานการใช้งาน Windows เบื้องต้น
มีทักษะการใช้ Microsoft Excel เป็นระยะเวลานานพอสมควร

 ระยะเวลาในการอบรม
18 ชั่วโมง

 เนื้อหาการอบรม
การเขียนสูตร IF ทั้งแบบง่ายและซับซ้อนซึ่งง่ายต่อการแกะสูตร
การใช้สูตร AND OR ร่วมกับสูตร IF
วิธีลัดของเขียนเงื่อนไขโดยไม่ต้องใช้สูตร IF
ปัญหาของ Error ต่าง ๆ ในสูตรที่จะต้องพบ เช่น #VALUE!, #NAME?, #DIV/0!, #REF และวิธีการแก้ไข
การตรวจสอบว่าเซลล์ที่แสดงเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร
การรวมเลขวันเลขเดือนเลขปีที่กระจายอยู่ต่างช่องให้เป็นวันเดือนปีเพื่อนำไปใช้คำนวณต่อ
การคำนวณหาวันเดือนปีที่ต้องส่งสินค้าหรือวันเดือนปีที่หมดรับประกัน
การแก้ไขวันเดือนปีที่กรอกโดยใช้ปีพุทธศักราชไปปีวันเดือนปีที่ใช้ปีคริสตศักราชเพื่อนำไปคำนวณหาอายุการทำงานหรืออายุตัว
การคำนวณหาระยะเวลาทำงานล่วงเวลาถึงแม้ว่าเวลาเลิกงานอยู่หลังเวลา 00:00 น. ของวันใหม่
การคำนวณหาค่าจ้างล่วงเวลา
การใช้คุณลักษณะจัดรูปแบบให้กับเซลล์อย่างมีเงื่อนไขร่วมกับฟังก์ชันคำนวณวันเดือนปีหรือเวลา เพื่อระบุว่าเกินกำหนดคืนหนังสือ หรือแจ้งว่าพนักงานคนนี้ทำงานไม่ครบตามชั่วโมง
การนับจำนวนระเบียนทั้งหมดฐานข้อมูล
การนับข้อมูลอย่างมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียว
การสร้างเลขลำดับนับข้อมูลเฉพาะกลุ่ม หากขึ้นข้อมูลในกลุ่มใหม่ เลขลำดับต้องขึ้นเลข 1 ทุกครั้ง
การบังคับไม่ให้กรอกข้อมูลรหัสซ้ำกับรหัสที่มีอยู่แล้ว
การคำนวณหาผลรวมอย่างมีเงื่อนไขเพียงเงื่อนไขเดียว
การระบุลำดับที่ของข้อมูลประเภทตัวเลข
การสร้างเลขลำดับอัตโนมัติด้วยสูตรโดยมีข้อแม้ว่าหากลบบรรทัดแล้วเลขลำดับยังคงเรียงลำดับเหมือนเดิม
การดึงข้อมูลข้ามเวิร์คชีตโดยมีเซลล์หนึ่งในเวิร์คชีตที่เป็นรายงานทำหน้าที่รับชื่อเวิร์คชีต หากเปลี่ยนชื่อเวิร์คชีตแล้วเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในเวิร์คชีตดังกล่าวถูกนำมาแสดงเท่านั้น เช่น มีเวิร์คชีตชื่อ Report และมียอดขายแยกจัดเก็บตามไตรมาส หากกำหนดที่เซลล์ E2 ด้วย Qtr2 ข้อมูลเฉพาะไตรมาสที่ 2 ต้องมาแสดงบนเวิร์คชีต Report เท่านั้น
การแก้ไขปัญหาตำแหน่งอ้างอิงของชื่อกลุ่มเซลล์ไม่สัมพันธ์กับขนาดฐานข้อมูลซึ่งมีจำนวนระเบียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงตลอดเวลา
การแก้ไขข้อจำกัดของสูตร VLOOKUP ที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลด้วยเงื่อนไขค่าที่ต้องการที่มีตำแหน่งอยู่ข้างในตารางไปหาข้อมูลที่ต้องการซึ่งอยู่ข้างนอกตาราง เช่น อยากทราบว่าโรงงานที่มีพื้นที่มากที่สุดคือโรงงานชื่ออะไร
การค้นหาข้อมูลด้วยเงื่อนไขตั้งแต่ 2 เงื่อนไข เช่น ลูกค้า บจม. การบินไทย สังกัดกระทรวงคมนาคม ว่ามีรหัสลูกค้าอะไร เป็นต้น
การสร้าง Relational Droplist เช่น หากมีการสร้าง Droplist 2 ตัว เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกค่า ซึ่ง Droplist ตัวแรกแสดงชื่อจังหวัดให้เลือก และ Droplist ตัวที่ 2 เป็นชื่ออำเภอ การสร้าง Relational Droplist นั้น หากเลือกชื่อจังหวัดนนทบุรี แล้ว Droplist ตัวที่ 2 จะต้องปรากฏเฉพาะชื่ออำเภอในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น
การดึงตัวอักษรด้านซ้าย กลาง ขวา ออกมาเป็นอีกคอลัมน์
การเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกัน เช่น ใช้ฟังก์ชัน Bahttext อ่านตัวเลขไปเป็นข้อความแล้วต้องมีเครื่องหมาย () ปิดหัวท้ายข้อความ
การแทนที่ข้อความที่ต้องการด้วยข้อความใหม่
การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกผิดรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบที่ทางราชการกำหนด
การใช้ฟังก์ชันกลุ่มข้อความแก้ไขปัญหาป้อนรหัส 0001 ลงเซลล์แล้วพบว่าเป็นเลข 1 หลังกดแป้น Enter
ทำความรู้จักประเภทของอาร์เรย์และการประยุกต์ใช้กับสูตร
เทคนิคการแกะค่าของเซลล์ที่เป็นสูตรแบบอาร์เรย์ซึ่งยากแก่การทำความเข้าใจ
การสร้างสูตรคำนวณหาผลรวมแบบบรรทัดเว้นบรรทัดหรือช่วงที่ต้องการ เช่น =A1+A3+A5+A7+… หรือ =A10+A20+A30+A40+… ซึ่งติดข้อจำกัดที่อาจจะไม่สามารถพิมพ์ได้จนจบตามต้องการ โดยส่วนมากแล้วผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะพักค่าไว้ก่อนแล้วบวกต่ออีกทีหนึ่ง แต่หากคุณเข้าใจวิธีการใช้งานอาร์เรย์แล้วปัญหานี้จะเขียนสั้น ๆ เพียงสูตรเดียวเท่านั้น
การคำนวณหาผลรวมที่บางเซลล์ในกลุ่มเซลล์ที่ต้องการคำนวณหาผลรวมมีข้อความแจ้งข้อผิดพลาด ซึ่งปกติสูตร SUM ไม่สามารถคำนวณหาได้ โดยเฉพาะการหารที่มีตัวหารเป็น 0 คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนสูตรแบบข้ามเซลล์ที่ Error ไป โดยไม่จำเป็นต้องเขียน IF เช็คทุกค่าที่จะ SUM
การแก้ปัญหาของการเขียนสูตร SUMIF หรือ COUNTIF ที่ไม่สามารถสร้างหลายเงื่อนไขได้ ด้วยการใช้สูตรอาร์เรย์
การคำนวณหาค่าเฉลี่ยอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งสูตร AVERAGEIF หรือ AVERAGEIFS ไม่สามารถคำนวณหาได้ เช่นการคำนวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
การหาค่าสูงสุดอย่างมีเงื่อนไขหรือค่าต่ำสุดอย่างมีเงื่อนไขซึ่งสูตร MAX และสูตร MIN ไม่สามารถคำนวณหาได้
ทำความรู้จักมหสูตร
ข้อเปรียบเทียบระหว่างสูตรตัวกลาง (Intermediate Formula) กับ มหสูตร (Mega Formula) ทั้งด้านประสิทธิภาพการคำนวณและความยากง่ายของการศึกษา
ฝึกการสร้างมหสูตร
การประยุกต์ใช้มหสูตรกับงานฐานข้อมูล เช่น การคัดกรองข้อมูลอย่างมืเงื่อนไขทดแทนการใช้คำสั่ง Data Advanced Filter เป็นต้

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สามิตร โกยม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน