ติดต่อสอบถาม

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

หลักสูตร พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ :
1. ทำความรู้จักกับ พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายลิขสิทธิ์
2. ทำความรู้จักกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (PDPA) 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อมูล และผลกระทบ จากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งขององค์กรตนเอง และของลูกค้า หรือบุคคลอื่น
 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : มีความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต , มีความรู้พื้นฐานด้าน
 
เนื้อหาหลักสูตร :
หัวเรื่องที่อบรม
-แนะนำตัววิทยากรแต่ละท่าน ประวัติวิทยากร ความชำนาญ ประสบการณ์
-รู้จักกับ พ.ร.บ. การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ  และนิยามคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
-การกระทําความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และการรับผิดตามกฎหมายอื่น
-กฎหมายลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการละเมิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์
-การกระทําที่ถือว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ 
-ถามตอบ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์  ในส่วนการที่พนักงานกระทำผิดตามพ.ร.บ. ในกรณีต่าง ๆ และการรับผิดชอบร่วมขององค์กร 
ข้อควรระวังในการทำการตลาดออนไลน์ ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
-ทำความรู้จักกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (PDPA) 
-นิยามของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูล และผู้ควบคุมข้อมูล
-การแจ้งเตือน เรื่องการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีผลต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
-การให้ความยินยอมการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
- สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การร้องเรียน ตรวจสอบ และอุทธรณ์
-การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และการบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศ
-มาตรการด้านความปลอดภัยและการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
-ถามตอบ ให้คำปรึกษา และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ PDPA 
-กรณีศึกษา เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย โทษที่ได้รับตามกฎหมาย และ ผลกระทบต่อทางองค์กร , ลูกค้า และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สามิตร โกยม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน