ติดต่อสอบถาม

พื้นฐานความรู้ด้านไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์

พื้นฐานความรู้ด้านไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์

หลักสูตร พื้นฐานความรู้ด้านไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์

ความสำคัญการอบรม  

การใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่หลายในทุกภาคส่วน แต่ภายใต้ความสะดวกรวดเร็วก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีความตระหนักรู้ ในด้านความมั่นคง ความปลอดภัยการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ เรื่องความเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องเผชิญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงในการใช้งานดังกล่าว หลักสูตรอบรมนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ตระหนักรู้เรื่องภัยคุกคามต่างๆที่ ผู้โจมตีมักชอบใช้ในการล่อลวง ตลอดจนถึงวิธีการป้องกันองค์กร และตนเอง จากภัยดังกล่าว รวมถึงทราบแนวโน้มของการโจมตีในอนาคต

วัตถุประสงค์การอบรม

jเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

kเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องภัยคุกคามต่างๆและแนวทางการป้องกัน

lเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกรอบและกระบวนการที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

mเพื่อเรียนรู้แนวโน้มของการโจมตีในอนาคต

Course Outline

Section 1: ความจำเป็นของการสร้างความตระหนักรู้

• ตระหนักรู้ว่า เราอาจเป็นเป้าหมายการโจมตี

• สร้างความตระหนักรู้ “การป้องกันที่ดีที่สุด” เพื่อความปลอดภัยขององค์กรและตนเอง

• ความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

• แนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องข้อมูลรั่วไหล

• ภัยคุกคามจากโซเชียลมีเดีย, ภัยคุกคามในการใช้สมาร์ทโฟน

• แนวทางการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากโซเชียลมีเดีย

Section 2: รู้จักไวรัสคอมพิวเตอร์

• ความหมาย ส่วนประกอบ และประเภทของไวรัส

• ช่องทางการแพร่กระจายของไวรัส

• การล่อเหยื่อด้วยอีเมล์และช่องทางอื่นๆ

• อาการของเครื่องที่ติดไวรัส และการตรวจสอบเครื่องติดไวรัส

• ไวรัสที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน และการโจมตีในอนาค

Section 3: การใช้งานอย่างปลอดภัย

• การใช้งานรหัสผ่านอย่างปลอดภัย

• การใช้งานเว็บไซต์อย่างปลอดภัย

• อันตรายจากการใช้ระบบเครือข่าย, ฮอตสปอตปลอม, เร้าเตอร์(Router) ที่ทำงาน/ที่บ้าน

• การตรวจสอบหาไวรัสก่อนเปิดไฟล์

Section 4: Security Incident Management

• แหล่งที่มาของภัยไซเบอร์

• เป้าหมายของการโจมตี

• มาตรการเพื่อความปลอดภัย

• มาตรการป้องกันที่สำคัญ

• ความปลอดภัยทางไซเบอร์และกรอบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

• กระบวนการรับมือภัยคุกคาม

• กรอบมาตรฐานสากลอื่น ๆ

ระยเวลาอบรม : 1 วัน 6 ชั่วโมง 09.00-16.00น.

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สามิตร โกยม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน