PUBLIC TRAINING

การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ องค์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ
เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ องค์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

หลักสูตร

ราคา/ท่าน

Promotion

วันที่ 23 มิ.ย.

2,500

สมัคร 4 จ่าย3

หลักสูตร

ราคา/ท่าน

Promotion

วันที่ 17 ก.ค.

2,500

สมัคร 4 จ่าย3

วันที่ 21 ก.ค.

2,000

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปมีราคาพิเศษ

หลักสูตร

ราคา/ท่าน

Promotion

วันที่ 6 ส.ค.

การบริหารงานโครงการแบบคล่องตัว

2,500

สมัคร 4 จ่าย3

วันที่ 18 ส.ค.

การเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิผล

2,500

สมัคร 4 จ่าย3

Application Form /ใบสมัคร