PUBLIC TRAINING

การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ อง์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ
เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ องค์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

หลักสูตรประจำเดือน ตุลาคม

Promotion สมัคร 5 จ่าย 4 สมัคร 2 ส่วนลด1,000 บาท
/สมัคร 3 ส่วนลด 2,000 บาท

หลักสูตรกฎหมาย เกี่ยวกับ
“การจ่ายค่าจ้าง – ค่าตอบแทนอย่างไรให้ถูกต้อง
และถูกกฎหมาย”

ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่
สัมมนาวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท

Promotion สมัคร 4 จ่าย 3 สมัคร 2 ท่าน ลด 1,000

กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ ด้วย OKRS”
(INNOVATIVE OBJECTIVES AND KEY RESULTS)

สัมมนาวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.6

หลักสูตรประจำเดือน พฤศจิกายน

 

Promotion 4 จ่าย 3 /สมัคร 2 ท่านลดรวม 1,000 บาท

เทคนิคการบริหารเวลาและการวางแผน การทำงานเพื่อให้ทันโลกยุคใหม่(Time Management & Planning)
   
สัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 7พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.6

 

Promotion 4 จ่าย 3 /สมัคร 2 ท่านลดรวม 1,000 บาท

Service Excellence and Service Mind
การบริการด้วยใจมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

สัมมนาวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.6

Promotion 4 จ่าย 3 /สมัคร 2 ท่านลดรวม 1,000 บาท

มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญสำหรับปี 2562

สัมมนาวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สถนาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 ดาวน์โหลดหลักสูตร

Promotion สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 2,900 บาท/สมัคร 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท

“เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำและแรงจูงใจในการทำงาน

สัมมนาวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซ.6   (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ดาวน์โหลดหลักสูตร

Application Form /ใบสมัคร