การจัดอบรมในรูปแบบภายในองค์กร โดยทางบริษัทของท่านเป็นผู้กำหนดหัวข้อหลักสูตร วัน และสถานที่ในการจัดอบรม ได้ตามความต้องการ
เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคคลและด้านงาน ลักษณะการจัดแบบนี้จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์ของท่านกับทางทีมงานโชเซ่น เดอะเบสท์
ในการออกแบบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายและนำไปสู้การนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรและบุคลากรของท่าน

การจัดอบรมในรูปแบบภายในองค์กร โดยทางบริษัทของท่านเป็นผู้กำหนดหัวข้อหลักสูตร วัน และสถานที่ในการจัดอบรม ได้ตามความต้องการเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคคลและด้านงาน ลักษณะการจัดแบบนี้จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์ของท่านกับทางทีมงานโชเซ่น เดอะเบสท์ ในการออกแบบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายและนำไปสู้การนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรและบุคลากรของท่าน

ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

หัวข้อบรรยาย :

ดูเพิ่มเติม

ดร.ธเนศ ศิริกิจ

หัวข้อบรรยาย :

ดูเพิ่มเติม

ดร. อิทธินันท์  สันทัศ

หัวข้อบรรยาย :

 • The Professional Trainer: การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ

 • DISC Discover Your Style

 • Proactive Work Mindset: สร้างแนวคิดการทำงานเชิงรุก

 • Leadership Development: การพัฒนาภาวะผู้นำ

 • Situational Leadership Style: ผู้นำตามสถานการณ์

 • Coaching Technique Skill: เทคนิคการสอนงาน

 • Supervisory Skill Development: การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างาน

 • Effective Positive Feedback 360 Degree

 • Secret for Successful People Management  

 • Proactive Working for Leader: การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานเพื่อมุ่งผลลัพธ์

 • Performance Feedback Management: การบริหารผลงานและการแจ้งผลการประเมิน

 • Succession Planning: การวางแผนทายาทสืบทอดตำแหน่ง

 • HR Business Partner (HR BP)

 • HR for Non HR: การบริหารงาน HR สำหรับหัวหน้างาน

 • Interview Techniques and Strategies

 • Business Strategic Goals & Business Model Canvas (BMC)

 • Leading Change: การบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • Mentoring Techniques: เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร

 • On The Job Training (OJT): เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

 • Career Development Paths & Training Road Map: การพัฒนาสายอาชีพและเส้นทางการฝึกอบรม

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.ราเชนทร์ พันธุ์เวช

หัวข้อบรรยาย :

 • Business Strategic Planning / การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์

 • Goal/KPIs Setting / การกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

  Effective OKRs / การขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จด้วย OKRs

 • Strategic Action Plan / การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์

 • Performance Management / การบริหารและประเมินผลงาน บนฐาน KPI

 • Strategic (Performance) Management / การบริหารจัดการ(ผลงาน)เชิงกลยุทธ์

 • Strategic Thinking-System Thinking / การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดเป็นระบบ

  Problem Solving &

 • Decision Making / การแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 • Core Value & Corporate Culture / การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

 • Competency Management / การบริหารจัดการสมรรถนะ

 • JE & Salary Structure / การประเมินค่างานและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

 • Train the Trainer การสอนงาน และ Presentation

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

หัวข้อบรรยาย :

 • ศาสตร์และศิลป์ในการใช้สมองเพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Art of PSDM)

 • สมองเชิงบวกและสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างผลงานที่ดี (Creative Positive Brain at Work)

 • การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Analytical Thinking for Creative Problem Solving)

 • สมองคิดสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรม (Creative and Innovative Brain)

 • สมองคิดบวก สร้างทัศนคติเชิงบวก ให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน (Positive Brain for Positive Thinking)

 • การคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวมด้วย Mind Map (Brain and Mind Mapping for Conceptual Thinking)

 • บริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ (6 Thinking Hat for Conflict Management)

 • ผู้นำสมอง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Brain Based Leadership for Change)

 • กระบวนการโค้ชด้วยสมองทั้ง 4 ด้าน (4 Brain Base Coaching)

 • เข้าใจสมองง่ายๆ เพื่อให้การสอนงานเกิดประสิทธิภาพ (Easy Brain for Effective OJT Technique)

 • การสื่อสารสู่สมองเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดี (Brain to Brain Communication)

 • ผู้นำในฐานะผู้สร้างการเรียนรู้ในองค์กร (Educational Leadership (Facilitator-Mentor-Coach))

 • ครบเครื่องเรื่องการสอนงาน (Effective Teach Train Coach)

 • สร้างทีมงานคุณภาพด้วยบทบาทโค้ชและพี่เลี้ยง (Effective Coaching and Good Mentoring)

 • ผู้นำในฐานะโค้ช (Leader as Coach)

 • พัฒนาผู้นำในฐานะโค้ชด้วยเครื่องมือการโค้ช (Improve Coaching Skill by Coaching Tools)

 • การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation and Follow Up)

 • บริหารเวลาและพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time and Energy Management)

 • ปลุกสมอง สร้างผลงานให้องค์กร (Better Brain Better You)

 • เข้าใจความแตกต่าง เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน (Work with DISC)

 • เริ่มต้นด้วยการฟัง เพิ่มพลังจูงใจในการนำเสนอ (Start with Listening For Influence Presentation)

 • พัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน (All Gen All Success)

 • ยุติข้อขัดแย้งด้วยพลังเชิงบวก (Positive Conflict Resolution)

 • ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด พิชิตโรค (Coach Your Health)

 • ออฟฟิศนี้ ไม่มีโรค (Office No Syndrome)

 • 6Q ฉลาดในการใช้ชีวิตให้สำเร็จและสมดุล (6Q for Successful Work Life Balance)

 • ดูแลสมอง ป้องกันความคิด พิชิตความสำเร็จ (Care Your Brain)

 • การบริหารความเครียดเพื่อความสุขและความสำเร็จ (Happy Brain at Work)

 • สร้างสมดุลความสุขกับความสำเร็จในการทำงาน (Stress and Success Balancing)

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.อุดมเดช บูรพ์ภาค

หัวข้อบรรยาย :

 • เทคนิคการบริหารงานบุคคล

 • ทักษะการสรรหาคัดเลือก พนักงาน

 • ทักษะการพัฒนาหัวหน้างาน

 • การพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจ

 • การสั่งงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน

 • เทคนิคการเสริมสร้าง บริการสู่ความเป็นเลิศ

 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

 • การพัฒนาทีมงาน/การทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับงาน

 • เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

 • เทคนิคการเป็นผู้ช่วยที่ดี

 • ปัจฉิมนิเทศ การเตรียมตัวสู่ชีวิตในการทำงาน

 • บุคลากรประเภทใด ที่หน่วยงานต้องการ

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

หัวข้อบรรยาย :

 • กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service mind)

 • เสริมสร้างงานบริการที่เป็นเลิศด้วยหลัก SMART Team

 • การจัดเก็บเอกสารอย่างมืออาชีพ ค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ

 • การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร

 • เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ

 • เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานเพื่อไปถึงเป้าหมายร่วมกัน (Positive Thinking for work)

 • สอนงานลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย

 • ทักษะหัวหน้างานมือโปรฯ เจ้านายไว้วางใจ ลูกน้องยอมรับ

 • ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานกด Like

 • การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม (Leadership &Team Development)

 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Communication in Action)ภาคปฏิบัติ

 • การเป็นผู้ตามอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (Followership)

 • การเจรจาต่อรองให้ได้ใจและได้งาน

 • การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน

 • สร้างความสุขในการทำงานด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking for life)

 • จิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร

 • เสริมสร้างทักษะการนำเสนอ ( Presentation Skills )

 • เทคนิคการเป็นวิทยากรในองค์กรแบบมืออาชีพ (Train the Trainer)

 • การสื่อสารและการสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

 • การสร้างแรงจูงใจและจิตสานึกในการทางานด้วย 5 Q

 • การจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)

 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)

 • 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ (5S for Productivity Improvement)

 • การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้งานมีประสิทธิภาพ

 • การรับคำร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.ธนุเดช ธานี

หัวข้อบรรยาย :

 • เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Modern JD Technique)

 • เทคนิคการออกแบบและบริหาร Modern Job Description อย่างไรให้ Work (Modern Job Description Management)

 • เทคนิคการสัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Interview and Selection Techniques)

 • การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการจัดทำ Training Road Map

 • ยกเครื่องเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development Management Improvement)

 • จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไร ให้สอดคล้องกับ Competency และ Performance (Individual Development Plan for Your Success)

 • กาจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานภาคปฏิบัติ (Succession Plan in Practice)

 • การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ (Career Path in Practice)

 • เทคนิคการสร้างและพัฒนา Competency สู่ความสำเร็จ (Competency in Practice for The Success)

 • เครื่องมือในการจัดการ เพื่อพัฒนาองค์กร สำหรับ HR มืออาชีพ (Organization Development by Management Tools)

 • ยกเครื่องเรื่องแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็ นความผูกพันในองค์กร (Employee Relations upgrade to be Employee Engagement)

 • กลยุทธ์การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในยุค 4G

 • HR กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม (HR Value Added)

 • กลยุทธ์สำหรับ HR สมัยใหม่ (Modern HR Strategy)

 • เทคนิคในการก้าวเป็น Modern HR

 • เทคนิคการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Modern HR for All Leader)

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.อภิชัย สุทธาโรจน์

หัวข้อบรรยาย :

 • การเป็นผู้สอนงานสำหรับการพัฒนาคนยุคใหม่ในองค์กร(Coaching for Coach)

 • การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงาน (Time Management & Planning)

 • การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind & Service Excellence)

 • การสร้างทีมและการทำงานเป็นทีม (Team Building & Working)

 • การวางแผนงานเพื่อประสิทธิผลในยุคการเปลี่ยนแปลง(Planning & Management)

 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

 • ฯลฯ

 1.  
ดูเพิ่มเติม

อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้อบรรยาย :

 • สู่ความเป็นเลิศ “เลขานุการมืออาชีพ – ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร”

 • การบริหารการประชุมที่มีประสิทธิผล

 • การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ

 • การบริหารงาน “ธุรการสำนักงานยุคใหม่”

 • การพัฒนาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 • การสื่อสาร “ทางโทรศัพท์” อย่างมีประสิทธิภาพ(ทั้งไทย และ อังกฤษ)

 • การจดบันทึก และ  เขียนรายงานการประชุม 

 • กลยุทธ์การพัฒนาระบบงาน “การวางแผนและบริหารเวลางานประจำวัน”

 • กลยุทธการบริหารด้านสื่อสารองค์กร สู่ความเป็นเลิศเพื่อศักยภาพการแข่งขัน

 • ทักษะการเป็นผู้บริหารระดับกลางที่ประสบผลสำเร็จ

 • การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหัวหน้างานยุคใหม่

 • ศักยภาพขององค์กรยุคพัฒนา สู่โลกธุรกิจมืออาชีพ

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

หัวข้อบรรยาย :

 • กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

 • กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • เทคนิคการประเมินผลบุคลากร

 • การพัฒนาตัวชี้วัดผลงานบุคลากร

 • การพัฒนาสมรรถนะและการนำไปใช้ประโยชน์

 • การบริหารผู้มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Talent & Successor Management)

 • การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าและแผนสืบทอดตำแหน่ง

 • การบริหารค่าตอบแทน

 • การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

 • Tips and Tricks for HR

 • Balance Scorecard and HR Scorecard

 • ฯลฯ

 •  
ดูเพิ่มเติม

อ.พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

หัวข้อบรรยาย :

 •  เทคนิคการสรรหาคัดเลือกคนเก่งและดีอย่างมืออาชีพ

 • การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ

 • เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การออกแบบระบบประเมินค่างาน ให้สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร

 • จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร

 • การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน แบบ SMART JD

 • จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 • การออกแบบระบบงานและพัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างเป็นระบบ

 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy

 • พลิกโฉม คนและองค์กรกับการก้าวสู่ยุค Digital HR 

 • ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ขององค์กร

 • ต้นทุนหนึ่งในกลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน

 • การออกแบบระบบบริหารผลงาน อย่างบูรณาการ

 • เทคนิคการจัดทำระบบประเมินค่างาน ที่ทำได้เอง

 • ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ภาค2

 • ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ ภาค1

 • การบริหารและออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน

 • กฏหมายแรงงานฉบับใหม่ปี 2560

 • การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

 • เจาะลึกการจัด• การออกแบบ CAREER PATH & SUCCESSION PLANNING

 • การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร

 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)

 • เตรียมความพร้อมหัวหน้างานยุคใหม่ บริหารงาน บริหารคน

 • ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0

 • ทำแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR อย่างไร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร

 • เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคน HR

 • วิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน เพื่อแก้ปัญหาแรงงานหลังยุควิกฤติโควิด

 • เตรียมความพร้อม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคนจัดซื้อ

 • ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI

 • แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(DPO) ประจำองค์กร

 • การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติด้วย Excel)

 • จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคนเชิงรุก กับสถานการณ์แรงงานหลังยุควิกฤติโควิด

 • การออกแบบระบบประเมินค่างาน เพื่อสร้าง career path และลดวามเหลื่อมล้ำของเงินเดือน

 • เตรียมความพร้อมหัวหน้างานยุคใหม่ บริหารงาน บริหารคน

 • การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน SMART JD (กระชับ ยืดหยุ่น ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย)

 • เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ

 • การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel)

 • เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี เจาะประเด็นแนวโน้ม ปี 2565/66

 • การออกแบบระบบบริหารผลงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
  ทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง 

 • การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบตัวชี้วัด Smart KPI เพื่อวัดผลงาน

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

ดร. นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

หัวข้อบรรยาย :

 • บริหารเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ…ด้วยพลัง Proactive Brain (Proactive management)

 • มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เหนือชั้น…ด้วย 7 Habits plus (Result-based Management)

 • Creative Thinker Map: เพิ่มผลผลิตอย่างเหนือชั้น ด้วยพลังคิดนอกกรอบ (Creativity)

 • จากแรกพบ…สู่ขาประจำด้วยการบริการที่ตรงใจ (Service Mind)

 • เร่งพลังใจให้เต็มร้อย…ด้วย 7 S Motivator (7S motivator-driven High Performance Team)

 • คิดเชิงระบบอย่างผู้นำ…ด้วยพลังสมอง 2 ซีก (Systems thinking Leader)

 • องค์กรแห่งความสุข…สร้างได้ด้วย Happy 8 (Happy workplace)

 • การสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาและภักดีต่อองค์กร (Organizational Commitment)

 • เพิ่มผลผลิตในตนเอง…ด้วยพลัง 7 Smart Brain (Self empowerment)

 • สู่ความเป็นเลิศ…ด้วยพลังทีมคิดบวก (Positive thinking team)

 • Future skills…ความฉลาดปรับตัว AQ เหนือ AI

 • คิดนอกกรอบและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์…ด้วย Six thinking Hats

 • คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem solving)

 • คิดอย่างยืดหยุ่นและสื่อสารพลิกสถานการณ์ (Flexibility thinking & Positive communication)

 • Design thinking…ด้วย กลยุทธ์ 10 คิด

 • นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์…ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Persuasive Presentation Skills)

 • Feedback ได้ทั้งใจทั้งงาน…ด้วยโค้ชทวีปัญญา (Multiplier coach)

 • 7 + 3 อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล…กุญแจเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ยุค VUCA World (7 Habits Plus)

 • ยกเครื่องความคิด…ด้วย Growth Mindset

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

ดร.อำนาจ วัดจินดา

หัวข้อบรรยาย :

 • การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic planning)

 • กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture)

 • ระบบสมรรถนะ (Competency)

 • การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

 • KPI และ Balanced Scorecard (BSC)

 • OKR: Objective and Key Results

 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

 • องค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)

 • ระบบความสามารถ (Competency Base HRM & HRD)

 • วิทยากรฝึกอบรม (Training the Trainer)

 • การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล ( Effective Presentation )

 • การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Service)

 • ทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill)

 • การสร้างภาวะผู้นำ (Leadership)

 • การสอนงาน(Coaching)

 • การวางแผน (Planning)

 • การบริหารเวลา(Time Management)

 • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ(Problem Solving & Decision Making)

 • การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Team Building)

 • อื่นๆ ด้านการบริหารจัดการ พฤติกรรมการทำงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดูเพิ่มเติม

อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต

หัวข้อบรรยาย :

 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

 • เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ (Personality Development Techniques)

 • การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล (จดหมาย บันทึก อีเมล รายงาน การสรุปจับประเด็น การเขียนย่อความและสรุปความ)

 • การตอบข้อร้องเรียนทางวาจาอย่างมีประสิทธิผล (ภาษาไทยและอังกฤษ)

 • การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล (ภาษาไทยและอังกฤษ)

 • การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล (Effective E-mail Writing)

 • การเขียนรายงานและบทสรุปเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (Effective Report and Summary Writing)

 • การเขียนตอบข้อร้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (Effective Replies to Customers’ Complaints)

 • การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิผล (ภาษาไทยและอังกฤษ)

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

ผศ.เจิมจันทน์ รัตนกาญจน์

หัวข้อบรรยาย :

 • การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (Design & Development of Training Programs)

 • การวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Performance Improvement Planning)

 • การบริหารโครงการ (Project Management)

 • การคัดเลือกบุคลากรและ การสัมภาษณ์

 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management, M. Hiatt)

 • The 7 Habits of Highly Effective People, Covery Leadership

 • การพัฒนาผู้บริหาร (Bullet Proof Manager)

 • การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)

 • ภาวะผู้นำ (Principle Centered Leadership)

 • ภาวะผู้นำ (Leadership)

 • การบริหารคุณภาพ TQM (Total Quality Management: Malcom Balridge Award)

 • การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Advanced Management Development Program)

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ดูเพิ่มเติม

หัวข้อบรรยาย :

 • กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง (Negotiation Strategy)

 • กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจ

 • ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่จะกระทบต่อธุรกิจไทยในอนาคต

 • เศรษฐกิจไทย : GDP ส่งออก ท่องเที่ยว เงินเฟ้อ ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

 • ศักยภาพและความท้าทายเศรษฐกิจไทยในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยน

 • ตลาดหุ้นและเศรษฐกิจโลก 

 • 5 Strategic Thinking Enhancement

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อาจารย์รุ่งโรจน์ รื่นเริ่งวงศ์

หัวข้อบรรยาย :

 • รับมือกฎหมายแรงงาน ฉบับปรับปรุง

 • เลิกจ้าง อย่างไรให้เป็นธรรม และชอบด้วยกฏหมาย

 • ครบเครื่องเรื่องปัญหาแรงงาน

 • จ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างไรให้ถูกต้องและถูกกฎหมาย

 • อากรแสตมป์เรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม

 • การวางมาตรการป้องกัน แก้ไข การหยุดหรือการลาที่ไม่ชอบ

 • ครบเครื่องเรื่องการบริหารแรงงาน ที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย

 • การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย

 • กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน : จ้างเองหรือจ้างเหมาดี?

 • กฎหมายสัญญาและข้อกฎหมายสำหรับนักบริหาร

 • ทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไรให้ถูกต้อง..และถูกกฎหมาย

ดูเพิ่มเติม

หัวข้อบรรยาย :

 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรม

 • กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้

 • กฎหมายแรงงานที่ผู้บังคับบัญชาควรทราบ

 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills)

 • การจัดการเชิงกลยุทธ์

 • การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีแบบมืออาชีพ

 • ทักษะเชิงเทคนิคการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานชั้นต้น

 • กฎหมายแรงงาน กับ การบังคับบัญชา (Labor Law for Management)

 • กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหาร

 • ผู้รับมอบอำนาจนายจ้างในการดำเนินคดีแรงานกรณีลูกจ้างฟ้องบริษัทต่อศาลแรงงาน

 • ผู้รับมอบอำนาจนายจ้างในการยื่นฟ้องคดีลูกจ้างเป็นจำเลยกรณีทุจริต ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์

 • จัดทำสัญญาจ้าง และ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

 • จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บริษัทมหาชน และ บริษัทเอกชน

 • จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีเปลี่ยนตัวนายจ้าง / ขายกิจการ

 • จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy) แก่ระดับบริหาร บริษัทเอกชน

 • โครงการทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บริษัทมหาชน บริษัทจำกัด

 • โครงการวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Promote and Demote Policy)

 • การจัดทา Job Descriptions แบบ HR มืออาชีพ เพื่อการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร

 • เทคนิคการกำหนด KPIs ด้วยแนวคิด BSC เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ฯลฯ 

ดูเพิ่มเติม

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อบรรยาย :

 • พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 • บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ

 • การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานบนพื้นฐาน Competency & KPI

 • เจาะลึกกฎหมายแรงงาน & การจัดทำข้อบังคับการทำงาน

 • การบริหารงานบุคคลตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

 • แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

 • กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ภาคปฏิบัติ ที่ผู้บริหาร หัวหน้างานต้องทราบ

 • มีลูกน้องแสบสัน ต้องรู้ทันกฎหมายแรงงาน

 • กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมาย

 • การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน

 • สูตรเด็ด เคล็ดลับ การบริหารคนภาคปฏิบัติจริง สำหรับผู้จัดการสายงาน

 • 87 พฤติกรรมการทุจริตในองค์กร พร้อมวิธีป้องกันและจัดการ

ดูเพิ่มเติม

อ.วิชัย มากวัฒนสุข

หัวข้อบรรยาย :

 • กฎหมายศุลกากร ความผิดและการดำเนินคดีทางศุลกากร

 • ภาษีศุลกากร พิธีการและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก

 • ปัญหาแนวทางแก้ไขในการเสียภาษีและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

 • เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ

 • เทคนิคในการข้อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.มนตรี ยุวชาติ

หัวข้อบรรยาย :

 • กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ

 • ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020

 • ความรู้เกี่ยวกับการค้า การชำระเงิน และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 • การเตรียมเอกสารส่งออก-นำเข้า แบบมืออาชีพ

 • ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import-Export Operation)

 • ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

   

 • วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ (Methods of Payment)

   

 • ประเภท และชนิดต่าง ๆ ของ Letter of Credit เพื่อการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ

   

 • ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการชำระเงินแต่ละประเภท

   

 • ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

   

 • ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่ธนาคารใช้พิจารณารับซื้อตั๋วสินค้าออก

   

 • ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ International Commercial Terms (Incoterms ® 2020) ตามเกณฑ์ของสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)

   

 • การพิจารณาตีความในหนังสือ Letter of Credit ที่ได้รับจากต่างประเทศ

   

 • สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก (Export Financing)

   

 • สินเชื่อเพื่อการสั่งสินค้าเข้า (Import Financing)

   

 • การซื้อ-ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract)

   

 • การทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (High Risks Countries) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

 • การจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ (Shipping Documents) ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับของสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) และข้อกำหนดของ Uniform Customs and Practice for Documentary Credit – UCP.600

 • ฯลฯ 

ดูเพิ่มเติม

อ.วิรัตน์ บาหยัน

หัวข้อบรรยาย :
 • กระบวนการส่งออกและนำเข้า พร้อมด้วยพิธีการศุลกากร
 • การทำการค้าระหว่างประเทศและพิธีการศุลกาการ
 • สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
 • ฯลฯ
ดูเพิ่มเติม

อ.จันทรา สิงหพันธุ

หัวข้อบรรยาย :
 • ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020
 • ฯลฯ
ดูเพิ่มเติม

ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์

หัวข้อบรรยาย :

 • การเงินส่วนบุคคล

 • การเงินเชิงพฤติกรรม

 • การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • การประยุกต์ใช้ธรรมะกับการเงินการลงทุน

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.สิริอร ปิติธีรภาพ

หัวข้อบรรยาย :

 • กฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ 

 • ฯลฯ 

ดูเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี ตามประมวลรัษฎากร

หัวข้อบรรยาย :

 • เทคนิคปรับใช้ “กฎหมายอื่น” เพื่อโต้แย้งประเด็นภาษีอากร

 • ประเด็นสำคัญของธุรกรรมระหว่างประเทศ 

 • ตีแตก!!  99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

 • “ภาษีซื้อต้องห้าม & รายจ่ายต้องห้าม” ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของกิจการ!!

 • ภาษีมรดก & ภาษีการให้รับแล้ว..กลับต้องจ่าย..หรือไม่ อย่างไร?

 • มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญสำหรับปี 2565

 • เจาะลึกการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 • ประเด็นภาษีในธุรกรรมระหว่างประเทศ

 • สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558

 • ภาพรวมพิธีการศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก

 • ฯลฯ
ดูเพิ่มเติม

อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

หัวข้อบรรยาย :

 • เทคนิคปิดการขายออนไลน์ให้เหนือชั้น

 • เทคนิคขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง

 • นักขายที่ปรึกษายุคใหม่ให้ได้ยอด

 • เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า

 • การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

 • เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย

 • พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ

 • เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ

 • Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

 • การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ

 • สร้างยอดขายยุคใหม่ (ยุค Covid) อย่างมืออาชีพ

 • Sale for Non Sale (ผู้ที่ต้องการขายเป็น)

 • เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

 • กลยุทธ์บริหารทีมขายเพิ่มยอดขาย

 • ทักษะเชิงรุกบุกเจาะลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสขาย 2022

 • กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills

 • การปรับแนวคิดเพื่อการทำงานเชิงรุกสู่โลกสมัยใหม่

 • เส้นทางนักขายมืออาชีพพิชิตความสำเร็จ

 • จิตวิทยาและศิลป์การโน้มน้าวใจ

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.รัชเดช อติกนิษฐ

หัวข้อบรรยาย :

ดูเพิ่มเติม

อ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

หัวข้อบรรยาย :

 • เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงบวก

 • เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

 • ทักษะการปิดการขายช่องทางออนไลน์

 • เทคนิคการปิดขายให้กลายเป็นเรื่องง่ายแบบมืออาชีพ

 • การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

 • การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

 • การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย

  อย่างมืออาชีพ

 • Marketing & Selling Mind

 • Sales Planning & Sales Forecast Analysis

 • Customer Analysis and Professional Selling Skills

 • Sales Analysis and Planning for Customer

 • Sales Supervisor and Area Manager

 • Proactive Sales for Increasing New Customer

 • 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (7th Step for Success Selling)

 • กลยุทธ์การขายขั้นสูงเพื่อเพิ่มยอดขายในระยะยาว

 • การสร้างพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind)

 • เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

 • Customer Service Excellence

 • 6Q กับการบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 • เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุค 4.0

 • การขายเหนือความคาดหมายที่สร้างความประทับใจของพนักงานหน้าร้าน (PC)

 • เทคนิคการขายแบบการตลาดเชิงรุกยุค 4.0

 • ทัศนคติเชิงบวกแบบคิดอยากขาย และอยากสำเร็จในงานขาย

 • Working Continuous Development & Effective Resources Management

 • Creative Thinking & Work Motivation

 • Customer Satisfaction Survey

 • เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารแนวใหม่ (Leadership)

 • Super Manager for New Manager

 • การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

 • การบริหารเป้าหมายและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

 • การจัดทำแผน และการบริหารแผนงานในเชิงปฏิบัติ

 • Becoming an Effective Supervisor

 • Problem Solving & Decision Making Skill in action

 • Root Cause Analysis Skill in action

 • 5W2H & 5-Whys Analysis Skill in action

 • การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)

 • Communication for High Powerful Performance

 • Coaching for High Leader Performance in action

 • การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Project Management Strategy)

 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

  (Project Feasibility Analysis)

 • Lean Process Management

 • การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI & BSC

 • การออกแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยใช้โมเดลธุรกิจBMC (Business Model Canvas)

 • 5Q เพื่อความสำเร็จของงาน (5Q for High Effective Work)

 • 5ส กับการเพิ่มผลผลิตและการสร้างระบบ 5ส

 • การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)

 • การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

 • การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

 • ทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Mindset and Skillset for Excellent Innovation)

 • การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking)

 • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer)

 • เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (The Presenter)

 • ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด(Professional Conversation Skills)

 • การบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  (Manpower Planning Management)

 • จับมือปั้น Competency – Based Model (CBM)

 • IDPs to Drive The Company Goals

 • การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

 • เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency

 • ปั้น HR พันธ์แกร่งให้องค์กร (The Strong HR)

 • HR FOR NEW HR

 • HR FOR NON HR

 • Time Management for Effective Work

 • จิตสำนึกรักองค์กร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 • เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์วิเคราะห์ลายเซ็น

  (Signature Analysis for Selection Technique)

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

หัวข้อบรรยาย :

 • เทคนิคการขายและบริการแบบมืออาชีพ สำหรับพนักงานขาย PC หน้าร้านและ Modern Trade

 • หลักสูตร การบริหารทีมขายอย่างมีวิสัยทัศน์

 • การเขียนแผนการตลาดเพื่อเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ

 • เทคนิคการขายแนวความคิดและการขายเชิงปรึกษา

 • บริหารยอดขายอย่างไรให้ถึงเป้า

 • การสร้างความคิดเชิงบวกให้ทีมขายและทีมการตลาดของท่าน

 • กลยุทธ์การขายตนเองและความคิดของสินค้าหรือบริการ

 • การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพภาคปฏิบัติ

 • เทคนิคการเสนอขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพสูง ภาคปฏิบัติ

 • การฝึกอบรมเทคนิคการขายและบริการแบบมืออาชีพ

 • การสร้างความเป็นผู้นำ การบังคับบัญชา และการวางแผนการขายสำหรับเซลส์ซุปเปอร์ไวเซอร์

 • การสร้างความคิดเชิงบวกและทีมเวิร์คให้ทีมขายและทีมบริการบริษัทของท่าน

 • การบริหารลูกค้ารายใหญ่ Key Customer Management

 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management (CRM)

 • การสร้างจิตสำนึกในการบริการลูกค้า

 • กลเม็ดเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในงานขาย

 • การควบคุมและประเมินผลทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง

 • การบริหารการขายสำหรับลูกค้ารายหลัก

 • การขายทางโทรศัพท์เชิงรุก

 • การตลาดสมัยใหม่สำหรับนักขาย

 • ทักษะการเสนอขายอย่างมีกลยุทธ์

 • การตลาดยุคใหม่และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย

 • จิตวิทยาทางการบริหาร

 • การเพิ่มพลังการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความคิดเชิงบวก

 • หลักสูตร การบริหารทีมขายที่มีประสิทธิผลสำหรับเซลส์ซุปเปอร์ไวส์เซอร์หรือผู้จัดการขายมือใหม่

 • หลักสูตร ทักษะการขายอย่างมืออาชีพสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักขาย

 • หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับนักขายมือใหม่หัดขับ

 • หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่างๆ สูตร DISC

 • หลักสูตร Category Management การบริหารหมวดผลิตภัณฑ์สินค้า

 • หลักสูตร การบริหารเวลาสำหรับนักขายและนักการตลาด

 • หลักสูตร การวางแผนและวิเคราะห์การขายสำหรับนักขายมือโปร

 • หลักสูตร การฝึกอบรม การวางแผนการขายและควบคุมทีมขาย

 • หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า  

 • หลักสูตร การสร้างศักยภาพและผลงานของทีมขาย

 • หลักสูตร Customer Insight

 • หลักสูตร การขายแบบรักษาลูกค้าเก่าและ เปิดการขายกับลูกค้าใหม่

 • หลักสูตร กลยุทธ์การขายสินค้าราคาแพงหรือสินค้าฟุ่มเฟือย

 • หลักสูตร การขายสินค้าสำหรับสินค้าหน่วยรถ Van Sales Operation

 • หลักสูตร การบริหารการค้าปลีก Retail Management

 • หลักสูตร กลยุทธ์การขายแบบหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา Escaping the Price – Driven Sales Strategy

 • กลยุทธ์การขายแบบ Solution Selling กลยุทธ์การขายแบบเน้นการแก้ปัญหา

 • หลักสูตร กลยุทธ์การทวงหนี้ทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการสินเชื่อกับเราในระยะยาว

 • กลยุทธ์การบริหารลูกค้าแบบ Sales Touch Point

 • หลักสูตร Direct Selling

 • หลักสูตร กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการเจรจาต่อรองด้านราคา สำหรับทีมงานขาย

 • หลักสูตร การบริหารการขายในยุค 4.0 (Solution Selling 4.0)

 • หลักสูตร การขายโครงการ,ธุรกิจกับธุรกิจแบบเน้นการแก้ปัญหาในยุค 4.0 ( Project, BtoB Solution Selling 4.0 )

 • หลักสูตร การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายและความขัดแย้งของช่องทางการจัดจำหน่าย MT และ TT

 • หลักสูตร การวิเคราะห์การขายเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน  Competitive Sales Analysis

 • หลักสูตร การฝึกอบรมกลเม็ดเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการขาย

 • การสัมมนาหลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อ Customer Care

 • หัวข้อการสัมมนา “ ปลุกพลังนักขายในตัวคุณในยุค Thailand 4.0 ”

 • หลักสูตร การวิเคราะห์ทางการขายและการตลาดเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 • หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงรุกในยุค Thailand 4.0”

 • หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจในยุค Thailand 4.0
  56. หลักสูตร Omni Channel Marketing

 • หลักสูตร การสร้าง Sales Mindset เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางด้านการขายและการตลาด

 • หลักสูตร  การเจาะลึกลูกค้าด้วย หลักการ DISC Personality Types

 • หลักสูตร หัวข้อการสัมมนาหลักสูตร  เทคนิคการขายแบบ Direct Selling  4.0 

 • กลเม็ดเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการขายและ การเจรจาต่อรองสำหรับที่ปรึกษาด้านความงาม BC (Beauty Consultant)

 • หลักสูตร  Strategic Merchandising การบริหารสินค้าเชิงกลุยุทธ์

 • หลักสูตร การวางแผนการขายเพื่อการเพิ่มลูกค้าใหม่

 • หลักสูตรการสัมมนา กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Sales & Marketing Strategy)

 • หลักสูตร การสอนงานและภาวะผู้นำในงานขาย Sales Coaching and Leadership  หลักสูตร 1 วัน 

 • การขายและการบริหารช่องทางจัดจำหน่ายและ Workshop (2 วัน)

 • หัวข้อการสัมมนาหลักสูตร วิธีรับมือกับความขัดแย้งและลูกค้าที่มีปัญหาอย่างประสบผลสำเร็จ

 • หลักสูตร กลยุทธ์การตั้งราคาด้านการขายและการตลาดเพื่อการแข่งขัน (Competitive Pricing Strategy)

 • หัวข้อการสัมมนา หลักสูตร ทักษะความเป็นนักขายมืออาชีพยุคใหม่และเทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้า 

 • หัวข้อการฝึกอบรมการบริหารทีมขายเพื่อสร้างผลงานและกำไรตามเป้าหมาย  การวิเคราะห์การขาย การสร้างแผนการขายและ Action Plan

 • หลักสูตร การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่เจรจาต่อรองให้แม่นเพื่อความสำเร็จในการเจรจาต่อรองในยุค Thailand 4.0 

 • หลักสูตร Proactive Telesales and Teleservice การขายและบริการทางโทรศัพท์อย่างไรให้ได้ใจลูกค้า

 • หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับลูกค้าและผู้ร่วมงาน ที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่างๆ สูตร  DISC

 • หลักสูตร เทคนิคการค้นหาความต้องการของผู้ร่วมงาน ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
  74. เทคนิคการขายและจิตวิทยาในการกอบกู้ยอดขายแบบเน้นคุณค่าด้วยทางออกที่มากกว่าลดราคา

 • หลักสูตร ทักษะการขายแบบมืออาชีพสำหรับลูกค้า ที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่างๆ

 • หลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการข้อโต้แย้งและปิดการขายอย่างมืออาชีพภาคปฏิบัติ ” ทางโทรศัพท์

 • หลักสูตร CRM การบริหารสัมพันธภาพกับลูกค้า ด้วยการ Take Care ลูกค้าอย่างเหนือชั้น ด้วยกลยุทธ์ Customer Care และการพัฒนาบุคลิกภาพในการขายและบริการ

 • หลักสูตร กลยุทธ์การตั้งราคา การเจรจาต่อรองด้านราคาและการขายแบบที่ปรึกษา (Competitive Pricing , Negotiation Strategy and Consultative Selling Skill) 

 • หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับในการสร้าง Sales Mindset ในการเปิดตลาด เลือกลูกค้า วางแผนการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 • การสัมมนาหลักสูตร  กลยุทธ์การขายเชิงรุกในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ขายได้ต้องเก็บเงินได้

 • หลักสูตรการช่วงชิงลูกค้าคนสำคัญกลับคืนอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Key Customer Winback)

 • หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อการจัดการข้อโต้แย้งในการขายอย่างมืออาชีพ

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.ธเนศ เครือโสภณ

หัวข้อบรรยาย :

 • Essential Skills for Modern Managers
  ทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหารจัดการยุคใหม่ 

 • Effective Coaching & Mentoring Skills
  ทักษะการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • Coaching Sales Team to Double Sales & Profits
  การโค้ชทีมขายเพื่อเพิ่มลูกค้าและผลกำไร

 • Creating and Leading a High Performance Team
  การพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 • Communicating for Persuasion and Influencing Techniques
  เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวผู้อื่น

 • NLP Techniques for Goal Achievements
  เทคนิค NLP ในการบริหารคนให้ทำงานบรรลุเป้าหมาย

 • Service Excellence
  การบริการที่เป็นเลิศ

 • Creativity and Innovation @ Work
  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงาน

 • ฯลฯ
  กลยุทธ์การขายและการตลาดสินค้าในยุค Covid-19ยั่งยืน ฯลฯ 

ดูเพิ่มเติม

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

หัวข้อบรรยาย :

 • Business Mindset

 • “การพัฒนาศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ”

 • “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มนวัตกรรมทั่วประเทศ”

 • “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยสู่อาเซียน”

 • “การบริหารจัดการสมัยใหม่”

 • “โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP รุ่นเยาว์ (Young OTOP)

 • “การเขียนแผนการตลาดแบบเร่งรัดและเห็นผล”

 • หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

 • หลักสูตรบ่มเพาะความรู้ด้านธุรกิจสร้างสรรค์

 • หลักสูตร แจ้งเกิดเยาวชนด้านการตลาด

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

หัวข้อบรรยาย :

ดูเพิ่มเติม

อ.บรรพต เทพฤทธิ์

หัวข้อบรรยาย :

ดูเพิ่มเติม

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์

หัวข้อบรรยาย :

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

อ.พิทักษ์  บุญชม

หัวข้อบรรยาย :

 • การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (Advanced Product Quality Planning (APQP)

 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดสำหรับการวัดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T

 • การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA Network

 • วิเคราะห์ผลกระทบ (Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

 • กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิตและวิธีการจัดทำแผนควบคุมกระบวนการ

  (Production Part Approval Process (PPAP) and Control Plan)

 • การควบคุมกระบวนการผลิตในเชิงสถิติ (Statistical Process Control (SPC)

 • การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis (MSA)

 • ประสิทธิภาพและเทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Technique to be an Efficient Supervisor Skills)

 • ระบบการผลิตแบบทันเวลา (JIT)

 • ระบบวัสดุสากล International Material Data System (IMDS)

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.ฐิติ  บุญประกอบ

หัวข้อบรรยาย :

ดูเพิ่มเติม

อ.ศราวุธ ไชยธงรัตน์

หัวข้อบรรยาย :

 • การจัดการโลจิสติกส์การ

 • จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

 • การจัดการคลังสินค้าแบบลีน (Lean Warehousing)

 • การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ประเภทอะไหล่

 • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain Management)

 • แบบจำลองสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานเบียร์เกม

 • ไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิต

 • การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง

 • การประยุกต์ใช้ Ms-Excel ในการบริหารสินค้าคงคลัง

 • การประยุกต์ใช้สูตรและฟังก์ชั่นใน Ms-Excel

 • Ms-Excel Pivot Table & Pivot Chart

 • Microsoft Office (Word,Excel,Powerpoint)เพื่อการทำงาน

 • Microsoft Excel เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

หัวข้อบรรยาย :

 •  ระบบองค์กรลีน(Lean Enterprise System)

 • การผลิตแบบลีนสำหรับผู้บริหาร(Lean Manufacturing for Executive)

 • การประยุกต์แนวคิดลีนสำหรับภาคบริการ

 • กลยุทธ์การผลิตแบบโตโยต้า(Toyota Production System)

 • การบริหารต้นทุนตามฐานกิจกรรม(Activity Based Cost Management)

 • การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม

 • การวางแผนการผลิตแบบมืออาชีพ

 • กลยุทธ์บริหารสินค้าคงคลัง
  การบริหารคุณภาพ(Quality Management)

 • การประยุกต์ Six Sigma สำหรับงานอุตสาหกรรมและบริการ

 • การลดความสูญเปล่าด้วย Lean Six Sigma

 • การสร้างประสิทธิผลระบบบำรุงรักษาเชิงรุก

 • การประยุกต์ KPI สำหรับวัดผลงานบำรุงรักษา

 • การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม(TPM)

 • การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาและต้นทุนวงจรอายุ

 • การจัดการความรู้สำหรับองค์กรยุคใหม่(Knowledge Management in the New Economy)

 • Logistics & Supply Chain Management

 • การลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยการวางแผนความต้องการวัสดุ(MRP)

 • TARGET COSTING : A SYSTEMATIC APPROACH FOR PRODUCT COST ESTIMATION AND COST PLANNING

 • การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์

 • การบริหารสต็อกและระบบคลังสินค้า

 • กลยุทธ์บริหารต้นทุนเพื่อการแข่งขัน(Strategic Cost Management)

 • แนวคิดลีนสีเขียวเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Lean and Green Productivity)

 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 • Digital Transformation Strategy

 • Automation Technology for Industry 4.0

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

หัวข้อบรรยาย :

 • หลักสูตร การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย(Behavior Based Safety : BBS)

 • หลักสูตร 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มกำไร

 • หลักสูตร การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น( KAIZEN)

 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย(Kiken Yoshi Training : KYT)

 • หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิค JSEA (Job Safety Environment Analysis)

 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกการป้องกันการเกิดอัคคีภัย(Fire Prevention Awareness)

 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย(Safety Leadership)

 • หลักสูตร อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6 ชั่วโมง

 • หลักสูตร การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมี

 • หลักสูตร การจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3R

 • หลักสูตร การสร้างเสริมสุขภาพ 5มิติ

 • หลักสูตร พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม

 • หลักสูตร เทคนิคและทักษะการสอนงาน

 • ฯลฯ

   

ดูเพิ่มเติม

อ.หิรัญ อ่อนละมัง

หัวข้อบรรยาย :

 • ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้

 • การแบ่งประเภทของไฟและวิธีการดับเพลิงประเภทต่าง ๆ

 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย

 • การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ

 • เครื่องดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

 • วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง

 • แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ

 • แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ

 • แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟของสถานประกอบกิจการ

 • การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟและอันตรายจากอัคคีภัย

 • เทคนิคการใช้ SCBA และผจญเพลิง

 • ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ในการผจญเพลิงต่างๆ

 • ฝึกซ้อมการจัดทีมในการเข้าผจญเพลิง

 • การวางแผนช่วยเหลือและการสั่งการเป็นทีม

 • ฝึกการผจญเพลิงในอาคาร FLASH OVER

 • ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร

 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

 • การยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ , การใช้ยา / รักษาโรค (ยาสามัญ)

 • การประเมินสถานการณ์ / ประเมินสภาพผู้ป่วย

 • การยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

อ.สามิตร โกยม

หัวข้อบรรยาย :

 • พื้นฐานความรู้ด้านไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • Basic HTML+CSS (คอร์สเขียนเว็บพื้นฐาน)

 • Basic PHP and MySQL (คอร์สอบรม php พื้นฐาน)

 • Basic JavaScript

 • Basic Angular พื้นฐาน

 • Advanced Angular ขั้นสูง

 • RESTful API with Laravel 5.7

 • Microsoft SQL Server 2017 Database Basic (พื้นฐาน)

 • Microsoft SQL Server 2017 for Administration

 • หลักสูตร Python Basic/ Advanced

 • การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365

 • Basic Microsoft Project 2016/2019 พื้นฐาน

 • Basic Microsoft Excel 2016/2019 พื้นฐาน

 • Basic Microsoft Access 2016/2019 พื้นฐาน

 • Basic Microsoft Visio 2016/2019 พื้นฐาน

 • ไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

 • หลักสูตร Network and Internet Security for IT Professional

 • Basic Android Programming

 • พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework พื้นฐานถึงขั้นกลาง

 • พัฒนาแอพแบบ Cross Platform สำหรับ Android และ iOS ด้วย Ionic Framework ขั้นสูง

 • Advanced Python Django (หลักสูตรขั้นประยุกต์)

 • Basic PHP 7 and MySQL 8 Database for Web Development

 • การสร้าง Infographic ยุค Digital Content

 • Analyzing Data with Power BI Desktop

 • จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel ประยุกต์ใช้สูตรเพื่อจัดการฐานข้อมูล

 • จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel นำข้อมูลเข้า แบ่งปันข้อมูลและสรุปผล

 • หลักสูตรไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ด

 • ไขปัญหาการใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

 • จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel สร้างฐานข้อมูลและคัดกรองข้อมูล

 • หลักสูตร Network and Internet Security for IT Professional

 • Basic to Advanced Android Programming

 • Advanced Python Django (หลักสูตรขั้นประยุกต์)

 • สร้างแบนเนอร์โฆษณาด้วย Photoshop CC อย่างมืออาชีพ

 • Basic PHP 7 and MySQL 8 Database for Web Development

 • การใช้งานโปรแกรม PowToon

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

หัวข้อบรรยาย :

 • ไมโครซอพท์ออฟฟิค โดยเฉพาะ Word, Excel, PowerPoint

 • การออกแบบฐานข้อมูล

 • การจัดทำโครงการพัฒนา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 • การวางแผนโครงงานและติดตามระบบการทำงาน

 • การใช้ Excel, Freeware ในเชิงประยุกต์ใช้งานในเชิงธุรกิจ

 • กระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

 • เทคนิคการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต

 • การตรวจสอบระบบการทำงานระบบคอมพิวเตอร์

 • การบริหารการออมเงินส่วนบุคคล

 • ฯลฯ

 • การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพี่อลดต้นทุนด้วยหลักการ (Lean Manufacturing)

ดูเพิ่มเติม

อ.ภัทร์วดี มาศภูมิ

หัวข้อบรรยาย :

 • การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365

 • หลักสูตรการพัฒนาความรู้เชิงงานสำนักงานด้วยโปรแกรมชุด MS.Office

 • หลักสูตรการพัฒนาพนักงานด้านการทำงานด้วยโปรแกรม MS.Excel 2016-2019

 • หลักสูตรการพัฒนาพนักงานด้านการทำงานด้วยโปรแกรม MS.PowerPoint 2016-2019

 • หลักสูตรการพัฒนาพนักงานด้านการทำงานด้วยโปรแกรม MS.Word 2016-2019

 • หลักสูตรการจัดการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย E Form และภายใต้ App Google

 • หลักสูตรการใช้ Social ในยุค Thailand 4.0 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • หลักสูตร Microsoft Excel Basic to Advance

 • หลักสูตรการใช้งานด้าน Info Graphic

 • หลักสูตรการใช้งานนวตกรรมคลาวด์ด้วย Office365

 • หลักสูตร Microsoft Office Pro 2016

 • หลักสูตรการใช้งานด้าน Graphic และหลักสูตรการจัดการทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย E Form และภายใต้ App Google

 • โปรแกรม Excel VB

 • โปรแกรม Excel

 • หลักสูตร The Internet and Computing Core (IC3) Certificate

 • หลักสูตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate

 • หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนด้วย Adobe Presenter & PowerPoint

ดูเพิ่มเติม

อ.ภูว์สมิง กองเกิด

หัวข้อบรรยาย :

 • Team building

 • walk rally

 • หลักสูตร  “สร้างทีมแห่งชัยชนะ..Leading Winning Teams

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม

อ.ประทีป วันมูดา

หัวข้อบรรยาย :

 • Exclusive New Normal Team Building

 • walk rally

 • GROWTH MINDSET TO SUCCESS

 • ฯลฯ

ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม

 • การจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ ด้วย “OKRS ”
 • Innovation Thinking Techniques
 • ทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหารจัดการยุคใหม่
 • การสร้างทีมงานให้ประสบชัยชนะ
 • การสร้างแรงจูงใจและการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน
 • ทักษะการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสาร การสั่งงาน การควบคุมงานและการมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน
 • ทักษะในการสื่อสารสำหรับหัวหน้า
 • เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำและแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในด้านการให้คำปรึกษา
 • ศิลปะการทำงานร่วมกับหัวหน้าอย่างไร้รอยต่อ (The Art of working with boss effectively) 
 • กิจกรรมกลุ่มเพื่อการทางานเป็นทีม
 • Leadership
 • การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)
 • การวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
 • การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากองค์กรสู่ระดับบุคคล (Cascading)
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 • การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
 • ระบบการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ (Competency)
 • ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
 • การพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Coaching for Coach)
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
 • การพัฒนาการทางานเป็นทีม (Team Work) และกิจกรรม Walk Rally
 • การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind & Service Excellence)
 • การบริหารเวลา (Time Management)
 • การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
 • Managing People to all Directions
 • การบริหารคนรอบทิศทาง
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Technical coordination and collaboration efficiency) 
 • การเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงขององค์การ (Personnel Effectiveness) 
 • การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงาน 
 • กลยุทธ์การบริหารลูกน้อง Gen Y 
 • HR for Non HR Manager 
 • Generation and Diversity Management 
 • ศิลปะการแจ้งหารือผลการปฏิบัติงาน 
 • การคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เหตุและผลมุ่งสู่เป้าหมาย 
 • การปลูกจิตสำนึกรักองค์กรและตนเอง 
 • การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนให้ทำงานบรรลุเป้าหมาย 
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาและไคเซน( Problem Solving Techniques and Kaizen activity)
 • หลักสูตร Kaizen
 • “เทคนิคการทำกิจกรรม QCC”
 • Kaizen for Office
 • เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตการทำงานประยุกต์แบบอย่าง TPS
 • Kaizen and Lean for Office
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • การบริหารและพัฒนาคนเก่งคนดีขององค์กร (Talent Management & Development)
 • เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ดูเพิ่มเติม


-การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
-พลิกโฉมคน & องค์กร สู่ยุค 4.0
– กระบวนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan)
-ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI)
-หลักการเขียนคำบรรยายลักษณะงานอย่างมีประสิทธิภาพ Smart JD
-เทคนิคการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปี
-การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
-การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
-การวางแผนงาน HR เชิงกลยุทธ์
-การสรรหาพนักงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อพิชิตคนที่ใช่
– เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคน เก่ง & ดี
-การออกแบบระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างบูรณาการ
-การออกแบบระบบประเมินค่างาน เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
-การบริหารวินัยพนักงานเชิงสร้างสรรค์
– ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ “บริหารงาน บริหารคน”
-การออกแบบระบบบริหารผลงาน (Performance Management System)
-การออกแบบและพัฒนาระบบ HRIS 4.0
-การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน เพื่อรองรับปัญหาแรงงานในยุค 4.0
-ปลุกพลังนักขาย พิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ
-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
– หลักและเทคนิคการเขียนกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (SOP)
– เทคนิคการสรรหาคัดเลือกคนเก่งและดีอย่างมืออาชีพ
-การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ
-เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ
-การออกแบบระบบประเมินค่างาน ให้สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร
-จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร
-การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน แบบ SMART JD
-จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
-การออกแบบระบบงานและพัฒนาโปรแกรมบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ
-การสร้างความผูกพันของพนักงานอย่างเป็นระบบ
-การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุค Digital Economy
-พลิกโฉม คนและองค์กรกับการก้าวสู่ยุค Digital HR 
– ทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ขององค์กร
– ต้นทุนหนึ่งในกลยุทธ์ที่เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
– การออกแบบระบบบริหารผลงาน อย่างบูรณาการ
– เทคนิคการจัดทำระบบประเมินค่างาน ที่ทำได้เอง
– ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่
-การบริหารและออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน
-การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
-เจาะลึกการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และการบริหารค่าจ้าง 
-การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
-การออกแบบตัวชี้วัด Smart KPI เพื่อวัดผลงาน
-ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเสน่ห์แห่งการสนทนากับลูกค้า
-Super Admin
-การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
-การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล (จดหมาย บันทึก อีเมล รายงาน การสรุปจับประเด็น การเขียนย่อความและสรุปความ)
-การตอบข้อร้องเรียนทางวาจาอย่างมีประสิทธิผล (ภาษาไทยและอังกฤษ)
-การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล (ภาษาไทยและอังกฤษ)
-การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล (Effective E-mail Writing)
-การเขียนรายงานและบทสรุปเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (Effective Report and Summary Writing)
-การเขียนตอบข้อร้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (Effective Replies to Customers’ Complaints)
-การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิผล (ภาษาไทยและอังกฤษ)

ดูเพิ่มเติม

 • การบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Accounting )
 • การบริหารสภาพคล่องและลูกหนี้ ( Managing Cash Flow and Debts )
 • การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ ( Financial Assessment for business owners )
 • กลยุทธ์การประหยัดภาษี( Tax Saving Strategy )
 • การวางแผนภาษีธุรกิจ ( Business Tax Planning )
 • ภาษีมรดก & ภาษีการให้ รับแล้ว..กลับต้องจ่าย..หรือไม่ อย่างไร?
 • เจาะลึก“ภาษีซื้อต้องห้าม & รายจ่ายต้องห้าม” ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของกิจการ!!
 • ตีแตก!! 99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 • เจาะลึกภาษีบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ
 • กระบวนการนำเข้า – ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 • Finance for Non-Finance บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานการเงิน
 • Strategic Financial Management กลยุทธ์จัดการทางการเงินที่ผู้บริหารควรทราบ
 • Financial Analysis การวิเคราะห์ทางการเงิน
 • Budgeting Strategy ยุทธศาสตร์ของการบริหารงบประมาณ
 • Capital Budgeting กระบวนการตัดสินใจเงินลงทุนหมุนเวียนในโครงการ
 • Cash Budgeting งบประมาณเงินสด
 • Cash Flow Analysis การวิเคราะห์กระแสเงินสดอย่างไรให้ง่าย
 • Financial Management for Strategic Planning การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการเงินสำหรับผู้บริหาร
 • Accounting & Financial Management for Executives การจัดการด้านการเงินและการบัญชีองค์กร
 • Finance for Engine การเงินสำหรับวิศวกร
 • Accounting for Non-Accounting บัญชีสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานด้านการบัญชี
 • Costing Strategies กลยุทธ์สำหรับการลดต้นทุน
 • Liquidity and Working Capital Management การวิเคราะห์ทางการเงิน: การกำหนดสภาพคล่องและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน Managerial Accounting วิเคราะห์และตีความข้อมูลในการจัดการบัญชี
 • Pre-CFO เตรียมความพร้อมนักบัญชี สู่ CFO (Chief Financial Officer)
 • มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญสำหรับปี 2562
ดูเพิ่มเติม

·การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักขาย
·เสริมสร้างพลังทักษะ ‘การขาย” สู่การเป็น “พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ”
·กุญแจสู่ความสำเร็จในอาชีพนักขาย
·ขายอย่างเซียนด้วยกลยุทธ์การขายแนวใหม่
·ปลุกเร้าพลังการขายให้เป็นนักขายขั้นเทพ
·บุคลิกภาพในการนำเสนอเพื่อการขายที่น่าประทับใจ
·บุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ
·บุคลิกภาพการสื่อสารและการยอมรับกุญแจสู่ความสำเร็จในงานขาย
·ความลับสู่การเป็นสุดยอดนักขาย
·สูตรลับการขายหน้าร้านทรงประสิทธิภาพ
·พัฒนาทักษะการขายสู่นักขายมืออาชีพ
·การขายเชิงที่ปรึกษาพิชิตใจ (Consultative Selling)
·การบริหารการขายในชีวิตประจำวัน
·การวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายทะลุเป้า
·ขายและบริการลูกค้าอย่างไรให้โดนใจ
·เข้าใจลูกค้า เข้าใจตลาด เพื่อสร้างโอกาสในการขาย
·การบริหารลูกค้ารายสำคัญให้ประสบความสำเร็จ
·การจัดการปัญหาด้านการขาย
·7 Effective Selling Skills
·ทักษะการออกบูทขายอย่างสร้างสรรค์
·พัฒนามุมมองการขายและบริการ’ สู่การเป็นสุดยอด “นักขาย”
·กลยุทธ์การหาและบริหารลูกค้าใหม่สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ
·การพัฒนาระบบงานขายเชิงกลยุทธ์
·การพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ
·นักออกแบบกลยุทธ์การขาย
·กลยุทธ์การวางแผนการขาย
·เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการขายของคุณ
·การตลาดและการขายเชิงรุก
·เพิ่มศักยภาพทีมขายด้วย ‘กลยุทธ์การบริหารทีมขายอย่างขงเบ้ง’
·การวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายทะลุเป้า
·เพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะการสอนงานสู่การเป็นผู้นำทีมขายที่มีประสิทธิภาพ
·ก้าวสู่การเป็น ‘ผู้บริหารงานขายหน้าร้านมืออาชีพ’ไปกับ ‘กลยุทธ์ในการบริหารงานเชิงวิเคราะห์
·เทคนิคการต้อนรับและการขายแบบเห็นผล
·เทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
·เทคนิคการขายสำหรับนักขายที่ปรึกษา
·เทคนิคการเจรจาต่อรองสู่ความเป็นมืออาชีพของนักขายที่ประสบความสำเร็จ
·เทคนิคการเจรจาต่อรอง
·ปิดการขายและโน้มน้าวใจทรงประสิทธิภาพ
·เทคนิคการขายปรับแนวคิดให้(สลับขั้ว)
·เทคนิคการขายสินค้าราคาแพง
·เทคนิคการขยายฐานลูกค้าใหม่
·เทคนิคการขายพิชิตความสำเร็จ
·จิตวิทยาและศิลป์การโน้มน้าวใจลูกค้า
·เทคนิคการรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อสินค้าและบริการต่อไปเพื่อความสำเร็จในงานขาย
·“การตลาด”เครื่องมือที่ไม่ควรมองข้ามของนักขายยุคใหม่
·การตลาดเชิงกลยุทธ์
·การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ
·กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อการสร้างฐานลูกค้าอย่างยั่งยืน
·กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่
·กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ตรึงใจ
·การสื่อสารการตลาดอาวุธของนักขายยุคใหม่ Marketing Communication
·กลยุทธ์คิดต่างเพื่อเปิดตลาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วย>>>
·Strategy Canvas
·การบริการจากใจที่เป็นเลิศ
·กลยุทธ์การบริการให้เข้าถึงหัวใจลูกค้า
·การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
·จิตวิทยาการให้บริการของหัวหน้างาน
·การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ CRM
·การขายและการบริการลูกค้าอย่างไรให้โดน
·บริการอย่างเหนือกว่าด้วย Service Mind
·CRM & CEM กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์อันเลิศ
·การบริการเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศ
·เทคนิคการบริการขั้นเทพ
·การสร้าง Service Storyในงานบริการ
·การจัดการอารมณ์และความเข้าใจการบริการ
·การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียน Call Center
·การแสดงและควบคุมท่าทางในการให้บริการ Service Action
·ครอบครองใจลูกค้าด้วยการบริการที่ตรงใจ Beyond Customer Expectation
·สุดยอดการบริการด้วยใจต่อยอดการแสดงออกต่อลูกค้า
·Service Management บริหารการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
·สร้างกลยุทธ์การบริการเพื่อกระตุ้นยอดขาย
·Service for advantage พัฒนาการบริการให้เหนือระดับ

ดูเพิ่มเติม

 • พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) NEW
 • กฎหมายแรงงานใหม่ พ.ร.บ.2562
 • เลิกจ้าง อย่างไรให้เป็นธรรม และชอบด้วยกฏหมาย
 • ครบเครื่องเรื่องปัญหาแรงงาน
 • จ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างไรให้ถูกต้องและถูกกฎหมาย
 • อากรแสตมป์เรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม
 • การวางมาตรการป้องกัน แก้ไข การหยุดหรือการลาที่ไม่ชอบ
 • ครบเครื่องเรื่องการบริหารแรงงาน ที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย
 • การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
 • กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน : จ้างเองหรือจ้างเหมาดี?
 • กฎหมายสัญญาและข้อกฎหมายสำหรับนักบริหาร
 • ทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไรให้ถูกต้อง..และถูกกฎหมาย
ดูเพิ่มเติม

 • กฎหมายแรงงานใหม่ พ.ร.บ.2562
 • เลิกจ้าง อย่างไรให้เป็นธรรม และชอบด้วยกฏหมาย
 • ครบเครื่องเรื่องปัญหาแรงงาน
 • จ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างไรให้ถูกต้องและถูกกฎหมาย
 • อากรแสตมป์เรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม
 • การวางมาตรการป้องกัน แก้ไข การหยุดหรือการลาที่ไม่ชอบ
 • ครบเครื่องเรื่องการบริหารแรงงาน ที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย
 • การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
 • กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน : จ้างเองหรือจ้างเหมาดี?
 • กฎหมายสัญญาและข้อกฎหมายสำหรับนักบริหาร
 • ทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไรให้ถูกต้อง..และถูกกฎหมาย
ดูเพิ่มเติม

-Leadership Boot Camp
-Talent and Different Management
-การประสานงานมืออาชีพโดยหลักการ Horenso
-การดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล(Effective 5S)
-เทคนิคการตรวจ 5ส(5S Audit Technique)
-เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ(7 QC Tools)
-การลดความสูญเสยี 7ประการ
-การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน (Daily Management for Supervisor)
-การบริหารต้นทุน(Cost Management)
-เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction)
-เทคนิคการแก้ปัญหา(Problem Solving Technique)
-ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ(Kaizen for Productivity Improvement)
-การวิเคราะห์และปรับปรุงประสทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(OEE)
-การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิค(PDCA)
-ระบบป้องกันความผิดพลาด POKA YOKE
-การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา(Root Cause Analysis)
-การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนร่วม(Total Productive Maintenance)
-Visual Controlเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
-การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาด้วยหลักการ(Why-Why Analysis)
-การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ : Production Planning & Control
-พัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต
-เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ  และผลิตภาพในการทำงานบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วย PDCA
-Method Validation ในงานทดสอบทางเคมี
-การรายงาน การสื่อสาร และการปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Horenso
-การควบคุมด้วยการมองเห็น  (Visual Control )และ การประสานงาน (Horenso )
-การเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Productivity for Supervisor )
-4M Change Control and Effective Implementation การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิ
-เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN
-การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 7 QC Tools
-การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA)
-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ IATF16949:2016
-เทคนิคการลดต้นทุน (Cost reduction techniques)
-ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKAYOKE )
-การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต
-“กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล” (Problem solving by data Analysis)
-การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า
-การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity)
-“การยกระดับผู้ประกอบการด้วย Microsoft Power BI ในการลดต้นทุนและบริหารจัดการธุรกิจ”
-AI และ IoT ในภาคการขนส่ง และคลังสินค้ายุค 4.0
-การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า” (Customer Demand Forecasting)
-Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า
-การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า” (Value Stream Mapping Analysis)
-การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
-การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance)
-การผลิตแบบลีน” (Lean Manufacturing Management)
-การเพิ่มศักยภาพการจัดการบริหารกระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN
-การลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบการ SME
-“การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean” (Lean Purchasing & Procurement)
-การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในสำนักงาน” (7 waste and Cost Reduction in Office)
-การวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยหลักการลีน” (Lean Production Planning)
-การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ”(Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA)
-การสร้างจิตสานึกแห่งคุณภาพเพื่อองค์กรเติบโตยั่งยืน” (Quality Awareness for Organization Sustainable Growth)
-ระบบการบริหารจัดการขนส่ง” (Transportation Management System: TMS)
-“พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing สำหรับอุตสาหกรรม”
-กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ” (Purchasing management strategies)
-การแก้ไขปัญหาด้วย Why Why analysis
-บริหารงานหน้างานด้วย 5 จริง และ 5 Why
-การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN
-แนวคิดและการตรวจประเมิน 5ส ที่มีประสิทธิภาพ
-การควบคุมคุณภาพการเกิดของเสียเป็นศูนย์
-จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
-การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงาน
-การตรวจประเมิน 5ส ในพื้นที่การทำงาน
-การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
-การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
-การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
-การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์
-TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
-การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า
-เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
-5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ 
-ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
-TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
-การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ภาคปฏิบัติ
-การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen
-วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน ด้วย PDCA
-การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
-Visual control เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
-การดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen
-การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม Kaizen
-การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
-การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน
-การเพิ่มผลผลิตด้วยการป้องกันความผิดพลาด
-การดำเนินกิจรรม QCC ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
-การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools
– การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
-การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT
-การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
-จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ
-TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม 

ดูเพิ่มเติม

-บริหารเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศ…ด้วยพลัง Proactive Brain (Proactive management)
-.มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เหนือชั้น…ด้วย 7 Habits plus (Result-based Management)
-Creative Thinker Map: เพิ่มผลผลิตอย่างเหนือชั้น ด้วยพลังคิดนอกกรอบ (Creativity)
-จากแรกพบ…สู่ขาประจำด้วยการบริการที่ตรงใจ (Service Mind)
-เร่งพลังใจให้เต็มร้อย…ด้วย 7 S Motivator (7S motivator-driven High Performance Team)
-คิดเชิงระบบอย่างผู้นำ…ด้วยพลังสมอง 2 ซีก (Systems thinking Leader)
-องค์กรแห่งความสุข…สร้างได้ด้วย Happy 8 (Happy workplace)
-การสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาและภักดีต่อองค์กร (Organizational Commitment)
-เพิ่มผลผลิตในตนเอง…ด้วยพลัง 7 Smart Brain (Self empowerment)
-สู่ความเป็นเลิศ…ด้วยพลังทีมคิดบวก (Positive thinking team)
-Future skills…ความฉลาดปรับตัว AQ เหนือ AI
-คิดนอกกรอบและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์…ด้วย Six thinking Hats
-คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative problem solving)
-คิดอย่างยืดหยุ่นและสื่อสารพลิกสถานการณ์ (Flexibility thinking & Positive communication)
-Design thinking…ด้วย กลยุทธ์ 10 คิด
-นำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์…ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Persuasive Presentation Skills)
-Feedback ได้ทั้งใจทั้งงาน…ด้วยโค้ชทวีปัญญา (Multiplier coach)
-7 + 3 อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล…กุญแจเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ยุค VUCA World (7 Habits Plus)
-ยกเครื่องความคิด…ด้วย Growth Mindset

-ทำงานได้ง่าย แค่เข้าใจคน
-รู้จักสมอง เข้าใจผู้เรียน เปลี่ยนการสอนของเราให้น่าสนใจ
-เข้าใจสมองง่ายๆ เพื่อใช้ต่อยอดการสอนงานให้เกิดประสิทธิภาพ
-สมองเชิงบวกและสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างผลงานที่ดี
-พี่เลี้ยงทางการพยาบาลในฐานะโค้ช 
-สมองคิดบวก สร้างทัศนคติเชิงบวก ให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน
-บริหารเวลาและพลังในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-ศาสตร์และศิลป์ในการใช้ศักยภาพสมองของเราสร้างความสุขและสำเร็จ
-พัฒนาสมองเพิ่มพูนทักษะหัวหน้างานคุณภาพ
-ผู้นำสมอง ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
-บริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคหมวก 6 ใบ
-ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด พิชิตโรค 
-Coach and Counselor
-ออฟฟิศนี้ ไม่มีโรค
-ปลุกสมอง สร้างผลงานให้องค์กร
-ทักษะผู้นำแห่งการเรียนรู้ การสอนงานให้ได้ทั้งงานและทั้งใจ
-เส้นทางก้าวสู่วิทยากรคุณภาพ
-สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
-การสื่อสารสู่สมองเพื่อสร้างผลลัพธ์และความสัมพันธ์ที่ดี
-7 ขั้นตอนสร้างหลักสูตรการสอนง่ายๆ และได้ผลลัพธ์
-สร้างพลังสมอง แก้ปัญหาและตัดสินใจ
-ผู้นำ เข้าใจ จูงใจ ใส่ใจทีมงาน
-สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
-รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น สร้างองค์กรแห่งความสุข
-All Gen โค้ชตัวเอง พิชิตความสำเร็จร่วมกัน
-กรอบความคิดสู่ความสำเร็จ ด้วยการทำงานเชิงรุก 
-สื่อสารด้วยสมองเพื่อความสำเร็จและความสัมพันธ์
-ศาสตร์และศิลป์ในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์

ดูเพิ่มเติม

 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMITTEE)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (SAFETY OFFICER FOR MANAGEMENT LEVEL)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (SAFETY OFFICER FOR SUPERVISOR LEVEL)
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid Courses
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าCPR and AED Courses
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า CPR,AED, and First Aid Courses
 • หลักสูตรสำหรับประชาชน
 • หลักสูตรภายในประเทศ National Courses
ดูเพิ่มเติม

The Crest Santora Huahin ดูที่พักได้ที่ http://www.tatee-huahin.com/

Application Form /ใบสมัคร