การจัดอบรมในรูปแบบภายในองค์กร โดยทางบริษัทของท่านเป็นผู้กำหนดหัวข้อหลักสูตร วัน และสถานที่ในการจัดอบรม ได้ตามความต้องการ
เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคคลและด้านงาน ลักษณะการจัดแบบนี้จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์ของท่านกับทางทีมงานโชเซ่น เดอะเบสท์
ในการออกแบบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายและนำไปสู้การนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรและบุคลากรของท่าน

การจัดอบรมในรูปแบบภายในองค์กร โดยทางบริษัทของท่านเป็นผู้กำหนดหัวข้อหลักสูตร วัน และสถานที่ในการจัดอบรม ได้ตามความต้องการเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคคลและด้านงาน ลักษณะการจัดแบบนี้จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์ของท่านกับทางทีมงานโชเซ่น เดอะเบสท์ ในการออกแบบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายและนำไปสู้การนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรและบุคลากรของท่าน

 • การจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ ด้วย “OKRS ”
 • Innovation Thinking Techniques
 • ทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหารจัดการยุคใหม่
 • การสร้างทีมงานให้ประสบชัยชนะ
 • การสร้างแรงจูงใจและการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน
 • ทักษะการโค้ชงานและการเป็นพี่เลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสาร การสั่งงาน การควบคุมงานและการมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน
 • ทักษะในการสื่อสารสำหรับหัวหน้า
 • เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำและแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในด้านการให้คำปรึกษา
 • ศิลปะการทำงานร่วมกับหัวหน้าอย่างไร้รอยต่อ (The Art of working with boss effectively) 
 • กิจกรรมกลุ่มเพื่อการทางานเป็นทีม
 • Leadership
 • การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)
 • การวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
 • การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากองค์กรสู่ระดับบุคคล (Cascading)
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 • การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
 • ระบบการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ (Competency)
 • ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
 • การพัฒนาผู้ฝึกสอนงาน (Coaching for Coach)
 • ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisory Skill)
 • การพัฒนาการทางานเป็นทีม (Team Work) และกิจกรรม Walk Rally
 • การบริการที่เป็นเลิศ (Service Mind & Service Excellence)
 • การบริหารเวลา (Time Management)
 • การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
 • Managing People to all Directions
 • การบริหารคนรอบทิศทาง
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Technical coordination and collaboration efficiency) 
 • การเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงขององค์การ (Personnel Effectiveness) 
 • การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงาน 
 • กลยุทธ์การบริหารลูกน้อง Gen Y 
 • HR for Non HR Manager 
 • Generation and Diversity Management 
 • ศิลปะการแจ้งหารือผลการปฏิบัติงาน 
 • การคิดเชิงระบบและการวิเคราะห์เหตุและผลมุ่งสู่เป้าหมาย 
 • การปลูกจิตสำนึกรักองค์กรและตนเอง 
 • การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนให้ทำงานบรรลุเป้าหมาย 
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาและไคเซน( Problem Solving Techniques and Kaizen activity)
 • หลักสูตร Kaizen
 • “เทคนิคการทำกิจกรรม QCC”
 • Kaizen for Office
 • เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตการทำงานประยุกต์แบบอย่าง TPS
 • Kaizen and Lean for Office
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • การบริหารและพัฒนาคนเก่งคนดีขององค์กร (Talent Management & Development)
 • เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ดูเพิ่มเติม

 • การบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Accounting )
 • การบริหารสภาพคล่องและลูกหนี้ ( Managing Cash Flow and Debts )
 • การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ ( Financial Assessment for business owners )
 • กลยุทธ์การประหยัดภาษี( Tax Saving Strategy )
 • การวางแผนภาษีธุรกิจ ( Business Tax Planning )
 • ภาษีมรดก & ภาษีการให้ รับแล้ว..กลับต้องจ่าย..หรือไม่ อย่างไร?
 • เจาะลึก“ภาษีซื้อต้องห้าม & รายจ่ายต้องห้าม” ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของกิจการ!!
 • ตีแตก!! 99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 • เจาะลึกภาษีบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ
 • กระบวนการนำเข้า – ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 • Finance for Non-Finance บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานการเงิน
 • Strategic Financial Management กลยุทธ์จัดการทางการเงินที่ผู้บริหารควรทราบ
 • Financial Analysis การวิเคราะห์ทางการเงิน
 • Budgeting Strategy ยุทธศาสตร์ของการบริหารงบประมาณ
 • Capital Budgeting กระบวนการตัดสินใจเงินลงทุนหมุนเวียนในโครงการ
 • Cash Budgeting งบประมาณเงินสด
 • Cash Flow Analysis การวิเคราะห์กระแสเงินสดอย่างไรให้ง่าย
 • Financial Management for Strategic Planning การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการเงินสำหรับผู้บริหาร
 • Accounting & Financial Management for Executives การจัดการด้านการเงินและการบัญชีองค์กร
 • Finance for Engine การเงินสำหรับวิศวกร
 • Accounting for Non-Accounting บัญชีสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานด้านการบัญชี
 • Costing Strategies กลยุทธ์สำหรับการลดต้นทุน
 • Liquidity and Working Capital Management การวิเคราะห์ทางการเงิน: การกำหนดสภาพคล่องและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน Managerial Accounting วิเคราะห์และตีความข้อมูลในการจัดการบัญชี
 • Pre-CFO เตรียมความพร้อมนักบัญชี สู่ CFO (Chief Financial Officer)ฃ
 • มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญสำหรับปี 2562
ดูเพิ่มเติม

 • การบัญชีต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Accounting )
 • การบริหารสภาพคล่องและลูกหนี้ ( Managing Cash Flow and Debts )
 • การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ ( Financial Assessment for business owners )
 • กลยุทธ์การประหยัดภาษี( Tax Saving Strategy )
 • การวางแผนภาษีธุรกิจ ( Business Tax Planning )
 • ภาษีมรดก & ภาษีการให้ รับแล้ว..กลับต้องจ่าย..หรือไม่ อย่างไร?
 • เจาะลึก“ภาษีซื้อต้องห้าม & รายจ่ายต้องห้าม” ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของกิจการ!!
 • ตีแตก!! 99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
 • เจาะลึกภาษีบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ
 • กระบวนการนำเข้า – ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 • Finance for Non-Finance บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานการเงิน
 • Strategic Financial Management กลยุทธ์จัดการทางการเงินที่ผู้บริหารควรทราบ
 • Financial Analysis การวิเคราะห์ทางการเงิน
 • Budgeting Strategy ยุทธศาสตร์ของการบริหารงบประมาณ
 • Capital Budgeting กระบวนการตัดสินใจเงินลงทุนหมุนเวียนในโครงการ
 • Cash Budgeting งบประมาณเงินสด
 • Cash Flow Analysis การวิเคราะห์กระแสเงินสดอย่างไรให้ง่าย
 • Financial Management for Strategic Planning การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการเงินสำหรับผู้บริหาร
 • Accounting & Financial Management for Executives การจัดการด้านการเงินและการบัญชีองค์กร
 • Finance for Engine การเงินสำหรับวิศวกร
 • Accounting for Non-Accounting บัญชีสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานด้านการบัญชี
 • Costing Strategies กลยุทธ์สำหรับการลดต้นทุน
 • Liquidity and Working Capital Management การวิเคราะห์ทางการเงิน: การกำหนดสภาพคล่องและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน Managerial Accounting วิเคราะห์และตีความข้อมูลในการจัดการบัญชี
 • Pre-CFO เตรียมความพร้อมนักบัญชี สู่ CFO (Chief Financial Officer)
 • มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญสำหรับปี 2562
ดูเพิ่มเติม

 • การบริหารการขายยุค 4.0 (Solution Selling 4.0)
 • ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่างๆ สูตร DISC
 • การบริหารทีมขายในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
 • การส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำเศรษฐกิจชะลอ
 • กลเม็ดเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
 • Sales Planning Strategy Program
 • การขายเชิงรุกในสภาวะวิกฤติ ขายได้ต้องเก็บเงินได้
 • ขายความคิดพิชิตใจลูกค้า
 • การจัดการข้อโต้แย้งในการขาย
 • การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน
 • การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์
 • Conceptual & consultative selling
 • เทคนิคTele-Marketing อย่างมีประสิทธิภาพสูง ภาคปฏิบัติ
 • Visionary Sales Force Management
 • การจัดการข้อโต้แย้งภาคปฏิบัติ
 • Sales Attitude & CRM
 • การเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบบ Triple Win
 • Key Customer Management
 • การควบคุมและประเมินผลงานทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพสูง
 • การเจรจาต่อรอง
 • การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการขายด้วยโมเดลแคนวาส( Marketing and sales strategy CANVAS Model )
 • การวางแผนการตลาดเพื่อแผนธุรกิจ (Practical Marketing Plan for Business Plan )
 • การเจรจาต่อรองและเทคนิคการปิดงานขาย( Sale negotiation and close sell techniques)
 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์( Brand Building Strategies )
 • เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ ( Telemarketing
 • การเสริมสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จ Mind Set
 • การพัฒนาลูกค้าเดิม เพิ่มเติมลูกค้าใหม่
 • การตลาดยุคใหม่และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย
 • การขายและการบริหารช่องทางจัดจำหน่ายและ Workshop (2 วัน)
 • การขายทางโทรศัพท์เชิงรุก
 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management (CRM)
 • หลักสูตร ทักษะการขายมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่มีพฤติกรรมและบุคลิกต่างๆ สูตร DISC
 • หลักสูตร การสร้าง Sales Mindset เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางด้านการขายและการตลาด
 • หัวข้อการฝึกอบรมการบริหารทีมขายเพื่อสร้างผลงานและกำไรตามเป้าหมาย การวิเคราะห์การขาย การสร้างแผนการขายและ Action Plan
 • หลักสูตร การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่เจรจาต่อรองให้แม่นเพื่อความสำเร็จในการเจรจาต่อรองในยุค Thailand 4.0
 • เทคนิคการขายและจิตวิทยาในการกอบกู้ยอดขายแบบเน้นคุณค่าด้วยทางออกที่มากกว่าลดราคา
ดูเพิ่มเติม

 • กฎหมายแรงงานใหม่ พ.ร.บ.2562
 • เลิกจ้าง อย่างไรให้เป็นธรรม และชอบด้วยกฏหมาย
 • ครบเครื่องเรื่องปัญหาแรงงาน
 • จ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างไรให้ถูกต้องและถูกกฎหมาย
 • อากรแสตมป์เรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม
 • การวางมาตรการป้องกัน แก้ไข การหยุดหรือการลาที่ไม่ชอบ
 • ครบเครื่องเรื่องการบริหารแรงงาน ที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย
 • การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
 • กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน : จ้างเองหรือจ้างเหมาดี?
 • กฎหมายสัญญาและข้อกฎหมายสำหรับนักบริหาร
 • ทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไรให้ถูกต้อง..และถูกกฎหมาย
ดูเพิ่มเติม

 • กฎหมายแรงงานใหม่ พ.ร.บ.2562
 • เลิกจ้าง อย่างไรให้เป็นธรรม และชอบด้วยกฏหมาย
 • ครบเครื่องเรื่องปัญหาแรงงาน
 • จ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างไรให้ถูกต้องและถูกกฎหมาย
 • อากรแสตมป์เรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้าม
 • การวางมาตรการป้องกัน แก้ไข การหยุดหรือการลาที่ไม่ชอบ
 • ครบเครื่องเรื่องการบริหารแรงงาน ที่ถูกต้องและถูกกฎหมาย
 • การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
 • กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน : จ้างเองหรือจ้างเหมาดี?
 • กฎหมายสัญญาและข้อกฎหมายสำหรับนักบริหาร
 • ทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไรให้ถูกต้อง..และถูกกฎหมาย
ดูเพิ่มเติม

 • การเสริมทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการ 
 • ISO 39001 Road traffic safety management ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรบนท้องถนน
 • หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง
 • Basic  Tools  for  SMEs การพัฒนาการบริหาร และ ประสิทธิภาพการผลิต
 • Total Quality Management (TQM)
 • การจัดระบบและการตรวจประเมินระบบบริหารแบบบูรณาการ  
 • ข้อกำหนด ISO 14001:2015 FDIS
 • ข้อกำหนด ISO 9001:2015 FDIS
 • ISO14001 & ISO9001 Aware , requirements (draft)
 • ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ กากอุตสาหกรรม
 • การจัดทำระบบ GMP และ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร
 • มาตรฐาน การจัดการด้านพลังงาน ISO50001
 • มาตรฐาน ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000
 • มาตรฐาน ระบบความปลอดภัยอาหาร ISO22000
 • IE Techniques  for Productivity
 • LEAD ASSESSOR of Quality Management System ISO 9000 (Course No: A16416 Certificate by IRCA)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุน
 • ISO 9000: 2000 Transition Auditor Course (Certificate No: 7787)
 • Train the Trainer: Total Productivity Maintenance (Certificate No: 4364/09)
 • Shindan (GP 621 No : B5Q061)
 • Problem Solving by QC Method (QO1NB115P)
 • Kaizen Workshop
 • การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเลคทรอนิกส์ และเครื่องแก้ว
 • Basic Productivity Improvement for Operator
 • Instrument Calibration System for ISO 9000
 • คุณภาพสำหรับ ISO/IEC Guide 25
 • 5 ส
 • 2000 Uncertainty of Measurement
 • การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 9000
 • Senior Management Training of ISO 9000
 • การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
ดูเพิ่มเติม

 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMITTEE)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (SAFETY OFFICER FOR MANAGEMENT LEVEL)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (SAFETY OFFICER FOR SUPERVISOR LEVEL)
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid Courses
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าCPR and AED Courses
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า CPR,AED, and First Aid Courses
 • หลักสูตรสำหรับประชาชน
 • หลักสูตรภายในประเทศ National Courses
ดูเพิ่มเติม

 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMITTEE)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (SAFETY OFFICER FOR MANAGEMENT LEVEL)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (SAFETY OFFICER FOR SUPERVISOR LEVEL)
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น First Aid Courses
 • หลักสูตรการช่วยชีวิตและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าCPR and AED Courses
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต กับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า CPR,AED, and First Aid Courses
 • หลักสูตรสำหรับประชาชน
 • หลักสูตรภายในประเทศ National Courses
ดูเพิ่มเติม

The Crest Santora Huahin ดูที่พักได้ที่ http://www.tatee-huahin.com/

Application Form /ใบสมัคร